ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

 

Лъв Хиросфакт е високопоставен византийски сановник, който е носел високите титли магистър, антипат и патриций. Запазени са 27 писма от кореспонденцията му, 14 от които са разменени между него и цар Симеон І. Съдържанието на първите 14 писма е по превода на Васил Златарски публикуван в СбНУК, ХХІV, 1908, стр. 122-136, като текста е осъвременен, за да е по-достъпен за днешните читатели. Тъй като В. Златарски е направил коментари към повечето писма, те са добавени в списъка по-долу под съответното писмо. От останалите 13 писма в превод на български език са били публикувани още 3 в ГИБИ, т. 4, като това от Прокопий е издадено само частично. Останалите 10 писма до момента не са публикувани на български език.

Преписката между цар Симеон І и Лъв Хиросфакт е във връзка с преговорите за размяна на пленените във войната 894-896г. Войната започнала тъй като било преместено тържището на българите от Цариград в Солун. Първоначално българите удържали победа. Византия обаче изпратила нова армия по суша и море, а също така подтикнала унгарците да нападнат България. Император Лъв VІ все пак предпочел да не рискува и изпратил при цар Симеон квестора Константинаки за преговори, но още щом пристигнал в България той бил хвърлен в затвора. Притиснат от две страни Симеон претърпял неуспехи във войната с унгарците. Унгарците продали на Лъв VІ пленените във войната българи. За да излезе от тежкото положение цар Симеон се уведомил друнгария Евстатий, че е съгласен да започне преговори. Императорът изпратил при царя Лъв Хиросфакт, но още щом пратеникът пристигнал в България бил хвърлен в затвора. Лишен от възможност да преговаря лично Лъв Хиросфакт бил принуден да започне преписка с цар Симеон. В първото писмо цар Симеон обещал на Лъв Хиросфакт да освободи пленниците, ако императорът познае какво е истинското намерение на царя. Разбира се затвореният пратеник не е имал възможност да влезе в контакт с владетеля си, нито пък да проследи как се развиват събитията. Считайки, че Византия има решаващ превес, Лъв Хиросфакт написал, че царя ще върне пленените ромеи безвъзмездно. За всеки случай обаче писмото било оформено двусмислено, тъй че да може да се обърне резултата. Царят заявил, че императорът не могъл да предскаже какво ще се случи и затова нямало да освободи пленниците. В следващите писма Лъв Хиросфакт започнал граматическа еквилибристика с писмата опитвайки се с празнословие да постигне целта на мисията си. На писмата си обаче не получил отговор. Докато пратеникът правел филологически разсъждения цар Симеон ангажирал за съюзници печенегите и с тяхна помощ нанесъл съкрушителен удар на унгарците. След успешните военни действия цар Симеон подновил преговорите с Лъв Хиросфакт, но съобразно променилото се съотношение на силите и вместо пленените византийци да бъдат върнати безвъзмездно, то императорът трябвало да предаде българите, които унгарците били заловили и продали на Лъв VІ.

Ръкописи: P = cod. Patmiacus gr. 178 (X)

Издания: J. Sakkelion, „Λέοντος μαγίστρου, άνθυπάτου, πατρικίου, Συμεών άρχοντος Βουλγαρίας καί τινων άλλων έπιστολαί, Δελτίον τής ίστορικής καί έθνολογγικής έταιρίας τής Έλλάδος”, 1, 1883-1884, стр. 377-410; G. Kolias, Léon Choerosphactès, magistre, proconsul et Patrice. BiographieCorrespondance (texte et traduction), (texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie, 31) Athen, 1939; Kolias, Leon Magistros Choirosphaktes, Chiliostichos Theologia, ed. I, I. Vassisq BerlinNew York, 2002; PmbZ, II, Bd. 4, 24343 и PmbZ, I, 4530; В. Н. Златарски, „Известията за българите в хрониката на Симеона Метафраска и Логотета”, СбНУК, ХХІV, 1908, стр. 122-136; ИБИ VІІІ = ГИБИ – т. 4, стр. 175-184; Лев Хиросфакт, „Сочинения”, прев. Т. А. Сенина (монахиня Касия), С-П, 2017.

Литература: C. de Boor, “Vita Euthymii, Ein Anecdoton zur Geschichte Leos des Weisen, A, 886-912, Берлин, 1888, стр. 189 и сл.; Krumbacher, GBL, p. 723; И. Кузнецов, Писмата на Лъва Магистра и Романа Лакапина и словото Έπί τή των Βουλγάρων συμβάσει като извор за историята на Симеонова България, СбНУК, кн. ХVІ-ХVІІ, 1900, стр. 179-245; М. Я. Шангин, Византийские политические деятели первой половины Хв., Византийский сборник, М-Л, 1945, стр. 228-248; Ив. Дуйчев, „Из старата българска книжнина”, І, С., ,943, стр. 74-75, 213-214; Е. Э. Липшиц, Византийский ученый Лев Математик, ВВр, ІІ, 1949, стр. 106-149; А. Х. Каждан, К историй политической борьбы в Византии в начеле Х  века, Ученые записки Тульского пединститута, в,п. 3, 1952г.; Moravcsik, Byzantinoturcika, I, стр. 397-398.

 

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

 

ПРЕПИСКАТА МЕЖДУ ЦАР СИМЕОН І И ЛЪВ ХИРОСФАКТ

 

1. Симеон, княз на България, до Лъв Магистър, който изпълнява първото посолство там

Коментар на Васил Златарски

 

2. Лъв Магистър до българския княз

Коментар на Васил Златарски

 

3. Симеон, княз български, до Лъв Магистър

Коментар на Васил Златарски

 

4. Лъв Магистър до Симеон, княз български.

Коментар на Васил Златарски

 

5. Симеон, княз български, до Лъв Магистър

Коментар на Васил Златарски

 

6. Лъв Магистър до Симеон, княз български

Коментар на Васил Златарски

 

7. Лъв Магистър до Симеон, княз български

Коментар на Васил Златарски

 

8. Същият Симеон, княз български

Коментар на Васил Златарски

 

9. Същият до Симеон, княз български

Коментар на Васил Златарски

 

10. Същият до Симеон, княз български

Коментар на Васил Златарски

 

11. Същият до Симеон, княз български

Коментар на Васил Златарски

 

12. Същият до Симеон, княз български

Коментар на Васил Златарски

 

13. Лъв магистър, антипат, патриций, до Симеон, княз  български

Коментар на Васил Златарски

 

14. Лъв магистър, антипат, патриций, до Симеон, княз български

Коментар на Васил Златарски

 

ПРЕПИСКАТА ОТ ВРЕМЕТО НА ПРАТЕНИЧЕСТВОТО НА ЛЪВ ПРИ АРАБИТЕ

 

15. От магистър, проконсул и патриций Лъв от Багдад до проконсул и патриций Генезий

 

16. От магистър, проконсул и патриций Генезий до магистър Лъв в Багдад

 

17. От квестора Анастасий от Града до магистър Лъв в Багдад

 

18. От патриций Тома от Града до магистър Лъв в Багдад

 

19. От Прокопий - спатарий и братовчед на асикрита от Града до магистър Лъв в Багдад

 

ПИСМА ДО ИМПЕРАТОР ЛЪВ VІ МЪДРИ

 

20. От магистър, проконсул и патриций Лъв от заточение до самодържеца Лъв

 

21. От магистър, проконсул и патриций Лъв до самодържеца на ромеите Лъв

 

22. От магистър, проконсул и патриций Лъв до самодържеца на ромеите Лъв

 

23. От магистър, проконсул и патриций Лъв до самодържеца на ромеите Лъв

 

24. От магистър, проконсул и патриций Лъв до самодържеца на ромеите Лъв

 

25. От магистър, проконсул и патриций Лъв до самодържеца на ромеите Лъв

 

 

ПИСМА ДО ПРИЯТЕЛИТЕ ПИСАНИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАТОЧЕНИЕТО

 

26. От магистър, проконсул и патриций Лъв до магистър, проконсул и патриций Стефан

 

27. Пак от него до сина на патриция Никита Мон(омах)