ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

Коментар на Васил Златарски на първото писмо между Симеон І и Лъв Хиросфакт

Лъв Хиросфакт е високопоставен византийски сановник, който е носел високите титли магистър, антипат и патриций. Запазени са 27 писма от кореспонденцията му, 14 от които са разменени между него и цар Симеон І. Съдържанието на писмата е по превода на Васил Златарски публикуван в СбНУК, ХХІV, 1908, стр. 122-136, като текста е осъвременен, за да е по-достъпен за днешните читатели. Тъй като В. Златарски е направил коментари към повечето писма, те са добавени в списъка по-долу под съответното писмо.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

В това писмо Симеон поставя едно условие, в което колкото той иронизира над византийския император Лъва VI., толкова прогледва и желанието му да постави императорския делегат в такова поло­жение, което ще направи трудно изпълнима мисията му, или поне да постави въпроса за пленниците така, щото разрешението му да зависи напълно от него самия: от една страна той предлага императорът-„метеоролог" да познае по движението на небесните светила, дали плен­ниците ще бъдат отпуснати или задържани от него — нещо неиз­пълнимо за Лъва Магистра в дадения момент, тъй като той се намирал в затвор, а от друга — изисква от самия Лъв да познае неговото вътрешно решение, като му обещавал да му придаде плен­ниците в награда за предсказанието и пратеничеството му.

Но Лъв Магистър, който видимо отначало не разбрал намерението на Симеон, побързал да му отговори по следния начин.