ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

Коментар на Васил Златарски на седмото писмо между Симеон І и Лъв Хиросфакт

Лъв Хиросфакт е високопоставен византийски сановник, който е носел високите титли магистър, антипат и патриций. Запазени са 27 писма от кореспонденцията му, 14 от които са разменени между него и цар Симеон І. Съдържанието на писмата е по превода на Васил Златарски публикуван в СбНУК, ХХІV, 1908, стр. 129-130, като текста е осъвременен, за да е по-достъпен за днешните читатели. Тъй като В. Златарски е направил коментари към повечето писма, те са добавени в списъка по-долу под съответното писмо.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Тук най-първо Лъв Магистър посочва на две свои четения, в които ще трябва да видим: 1. тълкуването на своето първо писмо до Симеон, изказано в гореприведеното 4 писмо и 2. обяснението на смисъла на третото Симеоново писмо, наложено в гореприведеното 6 писмо. В настоящото писмо той дава трето четене или второ тълкуване на третото Симеоново писмо, а именно: той отделя допълне­нието περί αιχμαλώτων от ούχ υπεσχόμην със запетая, а последното (ούχ όπεσχόμην) — „не съм обещавал" обяснява със сарказъм, т. е. че Симеон е изказал това със сарказъм, с насмешка, защото Лъв знае, че той е обещавал, а израза περί αιχμαλώτων ой σοι έλάλησα,— „за пленници не съм ти говорил," Лъв прочел с тежест, с неприятност, т. е. на него (Лъв) е било неприятно да чете тоя израз, защото Симеон се отказал да води преговори с него за пленниците като с пратеник на императора; останалите пък думи: „Τί ούκ έξαποστελώ”, Лъв разбирал, както и в предното писмо, въпроси­телно, в смисъл: „защо няма да (ги) върна?" т. е. ще ги върна, или, както сам Лъв пояснява мисълта си, че Симеон ще изпрати всичко, каквото е взел — всички пленници. Въз основа на тия тълку­вания Лъв Магистър в заключение стига до същия извод, както в предното писмо, че и в тоя случай писмото на Симеон, което за неуките би се показало нечовеколюбиво, той разбира като човеко­любиво и напълно отговаря на Симеоновото човеколюбиво и мирно разположение и естество.

Но и това писмо Симеон не удостоил с отговор. Това необяс­нимо мълчание на българския княз видимо накарало Лъв Ма­гистър да остави на страна граматическите тълкувания и да се обърне към други по-ефикасни средства, чрез които той би могъл по-чув­ствително да въздейства върху Симеон. В следното писмо той пише:

 

______________________________

 

Преписката на цар Симеон с Лъв Хиросфакт