ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПЕСНИ ЗА ЦАР ИВАН ШИШМАН

 

           

„Майко Божия, побързай и разбери нашето моление,

дай на царя своята победа и надмощие над враговете…”

Из „Молебен канон за царя”, Ефрем, ХІVвек

 

За днешната официална българска историография цар Иван Шишман безучастно е наблюдавал как османците покоряват българските земи. Но в Зографската история, Паисиевата история, Спиридоновата история и народната памет е останал споменът за един друг владетел.

 

ОТ КАК СЕ Е, МИЛА МОЯ МАЙКО ЛЕ

            Песента е публикувана под № 109 от Владимир Качановски в „Сборник отделения русскаго языка и словесности императорской академий наук. Памятники Болгарскаго народного творчества. Сборник западно-болгарских песен”, т.30, 1882г., Санкт-Петербург, стр. 218-219. Песента е била записана на 27.12.1879г. в село Рила от Георги Емануилов. В същото село на 30.12.1897г. е записал и друг вариант на песента от Димитър Иванов. И двете песни са варианти на известната песен за цар Иван Шишман включена в сборника на братя Миладинови. Докато песента записана от братя Миладинови е запазила архаичния си вид, то при тези в сборника на Качановски се откриват по-късни редакции – споменаването на пушки. В близкия до тези две версии вариант на песента записан в Търновско („Бълг. нар. творчество”, т.ІІ, С., 1977г.) дори се споменават паласки и пищови. В изданието на Качановски се долавят и затрудненията на съставителя с боравенето с някои специфични български думи и фолклорни образи – напр. за „Гидия” е сложил пояснение към песента под № 109, че той е бил първия сред военачалниците на цар Иван Шишман, т.е. счел е, че става дума за лично име и дори го е сложил като заглавие в скоби. Във връзка с бележката в края ще допълня, че по Търновската версия Луд-Гидия пристига когато Шишман вече е загубил битката. Също така приема прилагателното „дорест” като собствено име на коня. Най-вероятно в текста на песента погрешно е вмъкната и пояснителната бележка за „аслановия” образ, заедно с русизма „весьме”.

От Рилския хрисувул на цар Иван Шишман е известно, че той е пребивавал в София на 21.ІХ.1378г. Навярно по това време е издал и Витошката грамота, но и в двете няма сведения  каква е причината за пребиваването му там или пък за воденето на военни действия. Според легендите и късните исторически съчинения военните действия са се развили в околностите на град Самоков – в местностите „Дъбова глава”, „Сефер чешма” (тур., т.е. „Бойна чешма”), Цареви кладенци”, а също и при Костенец (Спиридон), Сапарева баня (Евлия Челеби), Кокалянски Урвич (св. Паисий Хиленсарски) и София (Зографска история).

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

№109

Г. Джумая, 27 дек. 1879г. записано со словъ Георгiя Емануйлова в м. Рыле.

(Воевода Гедiянъ и царь Іоаннъ Шишманъ).

 

 

 

Уторникъ се годы лудо-то Гедиянъ,

У недѣля-та зарани,

Сватба че се прави;

Дойде недѣбя заранъ:

5    И пойдоа у церква да идат;

И ойдоа у церква.

Армасаныневѣнчаны;

Аберъ му достигна отъ царь Іованъ Шишманъ,

Достигна книга на рака-та:

10  „Та булче оставя, Богме, подъ вѣнчило,

Армасано-невѣнчано,

Та си иди мени на помошь”.

И тадай говори лудо-то Гедиянъ,

И говори на свое-то либне:

15  Справляй коня моя-то Доряна,

Че се одымъ на Софiйско поле,

На Сафiйско поле подъ бѣли чадори,

Дурь не е войска разорена”.

И справи коня Доряна,

20  Таманъ тури ногу у зенгiя;

Докле нога за префърли,

Преком пречи презъ гора зелена:

И гора-то укори,

И замя-то ископа,

25  Докле дойде на Софiйско поле.

Кадъ го виде царь Iованъ Шишманъ

Проговори тiя милни речи:

Благодаримъ Бога за това,

Што имамъ такива юнаци!

30  Што терашь луду-ту Гедиянъ?”

-          Што терамъ, цару Iованъ Шишманъ?

Дойде ми аберъ: „булу подъ вѣнчило

Армасаноневѣнчано остави,

Та си иди царю на помошь”.

35  И язе оставихъ булу подъ вѣнчило,

И дойдохъ тебѣ да те видимъ,

Дуръ не е войска разорена!

-          И му проговори царо Шишманъ:

„А се верни, луду Гедиянъ!

40  На ти сребро, злато, ако искашь!

Иди – прави сватба своя”.

-          И го тури на златна кочiя,

43  И го проводи сватба да си прави. –

 

Затѣмъ сказателъ прибавилъ слѣдующее: этотъ Гедiянъ былъ первый полководецъ болгарского царя Ивана Шишмана; онъ дошелъ на Софiйское поле, когда битва с непрiятелемъ была окончена въ пользу царя Ивана Шишмана.

 

Hosted by uCoz