ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

Четвърто писмо между Симеон І и Лъв Хиросфакт

 

Лъв Хиросфакт е високопоставен византийски сановник, който е носел високите титли магистър, антипат и патриций. Запазени са 27 писма от кореспонденцията му, 14 от които са разменени между него и цар Симеон І. Съдържанието на писмата е по превода на Васил Златарски публикуван в СбНУК, ХХІV, 1908, стр. 122-136, като текста е осъвременен, за да е по-достъпен за днешните читатели. Тъй като В. Златарски е направил коментари към повечето писма, те са добавени в списъка по-долу под съответното писмо.

Преписката между цар Симеон І и Лъв Хиросфакт е във връзка с преговорите за размяна на пленените във войната 894-896г. Войната започнала тъй като било преместено тържището на българите от Цариград в Солун. Първоначално българите удържали победа. Византия обаче изпратила нова армия по суша и море, а също така подтикнала унгарците да нападнат България. Император Лъв VІ все пак предпочел да не рискува и изпратил при цар Симеон квестора Константинаки за преговори, но още щом пристигнал в България той бил хвърлен в затвора. Притиснат от две страни Симеон претърпял неуспехи във войната с унгарците. Унгарците продали на Лъв VІ пленените във войната българи. За да излезе от тежкото положение цар Симеон се уведомил друнгария Евстатий, че е съгласен да започне преговори. Императорът изпратил при царя Лъв Хиросфакт, но още щом пратеникът пристигнал в България бил хвърлен в затвора. Лишен от възможност да преговаря лично Лъв Хиросфакт бил принуден да започне преписка с цар Симеон. В първото писмо цар Симеон обещал на Лъв Хиросфакт да освободи пленниците, ако императорът познае какво е истинското намерение на царя. Разбира се затвореният пратеник не е имал възможност да влезе в контакт с владетеля си, нито пък да проследи как се развиват събитията. Считайки, че Византия има решаващ превес, Лъв Хиросфакт написал, че царя ще върне пленените ромеи безвъзмездно. За всеки случай обаче писмото било оформено двусмислено, тъй че да може да се обърне резултата. Царят заявил, че императорът не могъл да предскаже какво ще се случи и затова нямало да освободи пленниците. В следващите писма Лъв Хиросфакт започнал граматическа еквилибристика с писмата опитвайки се с празнословие да постигне целта на мисията си. На писмата си обаче не получил отговор. Докато пратеникът правел филологически разсъждения цар Симеон ангажирал за съюзници печенегите и с тяхна помощ нанесъл съкрушителен удар на унгарците. След успешните военни действия цар Симеон подновил преговорите с Лъв Хиросфакт, но съобразно променилото се съотношение на силите и вместо пленените византийци да бъдат върнати безвъзмездно, то императорът трябвало да предаде българите, които унгарците били заловили и продали на Лъв VІ.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Лъв Магистър до Симеон, княз български

 

Ако да имаше граматици, които да (могат) добре да четат, о, най-човеколюбиви от князете, ако да разполагаше (с хора), които (да умеят) да турят запетая там, дето трябва, то ти, като четеше писмото ни, щеше да признаеш, че ние, като познахме бъдещето, обяснихме ти го чрез него (писмото). Защото там имаше: Τήν αϊχμαλωσίαν άποστελεΐς ουδαμώς κατέχων αυτήν. Ако прочее твоите (хора) бяха поставили запетая веднага след άποστελεΐς то ουδαμώς щяха да свържат с κατέχων αοτήν; ако преминеха αποδώσεις, без да (го) тълкуват с зъл умисъл, като поставиха запетая пред отрицателната час­тица, а отрицанието ού бяха отнесли към δώροις δέ ή τιμήμασι, и при това ήτα, която тук (собств. сега) има значение съединително, не бяха взели някак за разделителна, то щеше да узнаеш, че ние писахме, какво ти няма да дадеш, а ще върнеш пленниците без дарове и никакви откупи. Нека да обясня останалото: ако άντιμιμούμενος, βιασασθαι, αύθαίρετον, ένδιαθετον, τόν πόλεμσν и τήν άντικαθεζομένην γνώμην κακοΐς са зле разбрали: първото вместо равен, а не противоположен, а останалите не за гняв и война, а за разположение, което оборва и събаря жестокото и нечовеколюбивото в предишното ти настроение, то аз бих могъл да бъда похвален (като такъв), който е познал бъдещето и тайното, и не само да бъда похвален, но и да получа пленниците като награда за предсказанието. Ето ти предсказателната ни сила, която ние по-рано бяхме узнали от нашия цар. Върни на пророка отца исканото; защото ти си казал вече за пленниците, ако не си забравил, че ще ги изпратиш, както и твоите (хора) сега ми казват. Здравей!

 

__________________

 

Коментар на Васил Златарски

Преписката на цар Симеон с Лъв Хиросфакт