ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ФОТОАЛБУМИ – ЕФЕС / GALLERY EPHESUS

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

УКРЕПЛЕНИЯТА / FORTIFICATIONS

 

КРЕПОСТТА „СВЕТИ [ЙОАН] БОГОСЛОВ” („АГИОС ТЕОЛОГОС”, АЯСОЛУК) / FORTRESS “ST. THEOLOGIAN”

 

ЦИТАДЕЛАТА / IÇ KALE / CITADEL

 

 

АНТИЧЕН ПЕРИОД

 

ХРАМОВЕТЕ / TEMPLES

 

ХРАМЪТ НА АРТЕМИДA / TEMPLE OF ARTEMIS

 

ХРАМЪТ НА АДРИАН / TEMPLE OF HADRIAN

 

ХРАМ И ФОРУМ НА ДОМИЦИАН / TEMPLE OF DOMITIAN

 

ПЛОЩАДИТЕ / SQUARE

 

ТЪРГОВСКАТА АГОРА / COMMERCIAL AGORA

 

УЛИЦИ / STREET

 

УЛИЦА НА КУРЕТИТE / CURETES STREET

 

АРКАДИАНОВАТА ПРИСТАНИЩНА УЛИЦА / HARBOUR STREET

 

ПОРТИТЕ / GATES

 

ПОРТА НА АВГУСТ / GATE OF AUGUSTUS

ПОРТА НА АДРИАН / HADRIAN'S GATE

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОСТРОЙКИ / PUBLIC BUILDINGS

 

ГОЛЕМИЯТ ТЕЪТЪР / THE GREAT THEATRE

 

ПРИТАНИЯ И ТЕМЕНОСА / PRYTANEUM AND TEMENOS

 

ОДЕОНА-БУЛЕВТЕРИОН  И ГРАДСКАТА АГОРА/ ODEON AND STATE AGORA

 

БАЗИЛИКАТА ПРИ ОДЕОНА/ BASILICA

 

БИБЛИОТЕКАТА НА ЦЕЛЗ / LIBRARY OF CELSUS

ФОНТАНЪТ НА ТРАЯН / FOUNTAIN OF TRAJAN

ЕЛЕНИСТИЧНА КЪЩА-ФОНТАН ПРИ ГОЛЕМИЯТ ТЕАТЪР / HELLENISTIC FOUNTAIN HOUSE

МОНУМЕНТЪТ НА МЕМИЙ / THE MEMMIUS MONUMENT

РИМСКА ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА / ROMAN TOILET

 

 

ХРИСТИЯНСКИ ПЕРИОД

 

КЪЩАТА НА СВ. БОГОРОДИЦА / HOUSE OF VIRGIN MARY

ВИЗАНТИЙСКИЯ АКВЕДУКТ / BYZANTINE AQUEDUKT

 

ВИЗАНТИЙСКАТА ЦИСТЕРНА / BYZANTINE CISTERN

 

 

БАЗИЛИКАТА „СВЕТИ ЙОАН” / BASILICASAINT JOHN

 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ПЛАНОВЕ / PLANS AND RECONSTRUCTION

БАЗИЛИКАТА „СВЕТИ ЙОАН” / BASILICASAINT JOHN

ВЪТРЕШЕН ДВОР И АТРИУМ / INNER COURTYARD AND ATRIUM

БАПТИСТЕРИЯТ / BAPTISTERY

ПАРАКЛИСЪТ / CHAPEL

РИЗНИЦАТА / SKEUVOPHYLAKION

 

ТУРСКИ ПЕРИОД

 

ДЖАМИЯТА „ИСА БЕЙ” / ISA-BEY MOSQUE

 

СЕЛДЖУКСКАТА БАНЯ НА ИСА БЕЙ / BATH ISA BEY HAMAM

 

БАНЯТА „СААДЕТ ХАТУН” / BATH SAADET HATUN HAMAM

 

ДЖАМИЯТА „ИСАК БЕЙ” / ISAK BEY MOSQUE

 

КАРАКОЛ ЯНЪ ДЖАМИЯ / KARAKOL YANI MOSQUE

 

ТЮРБЕ (МАВЗОЛЕЙ) ПРИ ХРАМА НА АРТЕМИДА / THE MAUSOLEUM NEAR THE TEMPLE OF ARTEMIS

 

Hosted by uCoz