ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АРХИЕПИСКОП ДАНИЛО ІІ ПЕЧКИ

 

ЖИВОТА НА СРЪБСКИТЕ КРАЛЕ И АРХИЕПИСКОПИ

 

С канонизирането на първите Стефан Неман, Стефан Първовенчани и свети Сава І се поставило началото на култа към „светородната династия” на Неманичите. По същество съчинението на Данило ІІ е по-скоро е поредица от жития на сръбските крале, царе, архиепископи и патриарси. Традицията била продължена и след смъртта на Данило ІІ. Така била съставена поредица от жития, в която са включени агиографиите  на сръбските владетели от Радослав до началото на управлението на Стефан Душан (1227-1335) и на ръководителите на сръбската църква от архиепископ Арсений до патриарх Ефрем (1233-1375). Авторът на житието на Данило ІІ се предполага, че е бил негов ученик.

         Ръкописи:

М - Милешевски. Преписът е направен през 1553г. в Милешево. След това се е озовал в Хилендар, откъдето е бил пренесен в Сърбия и сега се съхранява в библиотеката на САНУ под сиг. № А 14509). Той е използван за съставянето на двата хилендарски преписа (Х-1 и Х-2).

Х-1 – Първи Хилендарски. Той е бил завършен през януари 1763г. в Хилендарския манастир в храма „Въведение Богородично” по поръка на Тимотей Йоанович, като в предговора е озаглавен като „Царственик или Родослов наречен за светите блаженни сръбски царе и архиепископи”. Този препис е попаднал в известия сръбски историк Йован Раич. След това е влязъл в колекцията на Патриаршеската библиотека в Сремски Карловци. Сега се пази в Патриаршеската библиотека под № 45.

Х-2 – Втори Хилендарски. Той е бил завършен през юли 1780г. в Хилендарския манастир по поръка на Тимотей Йоанович, като в предговора е озаглавен като „Родослов за  светите сръбски царе и патриарси”. Този препис попаднал в колекцията на Патриаршеската библиотека в Сремски Карловци. Сега се пази в Патриаршеската библиотека под № 51. На него има печат на Хилендарския манастир.

Х-3 – Трети Хилендарски – текста се намира в сборник от ХVІІІв. Води се под № Хил. 505.

Х – 4. Съчинението се намира се в с Сборника на йероманах Орест, съставен през 1536г. Пази се в библиотеката на манастира Хилендар под № Хил. 482

Л – Лвовски. Съчинението е наречено в една от бележките „Летопис за сръбските крале и архиепископи”. Ръкописът е бил закупен през 1575г. от Глигорий Юрашко от поп Петър от Хотин. През 1588г. книгата била подарена на манастира в Сучевица. Той се е намирал до Втората световна война в библиотеката в Лвов (Университетска библиотека 198, ІІІ, І.А. 12). След това ръкописа е пренесен във варшавската народна библиотека, където е заведен под № aks 10780.

Ш – Шафириков – Намира се в националната библиотека на Прага под І ІV А6, cod. C [Š].

Су – Сучевицки – намира се в Сучевицкия манастир. Преписът е от 1567г.

Б - Белградски – Намирал се е до 1941г. в Народната библиотека в Белград под № 378 [21]. Ръкописът не е запазен. Преписът е датиран към края на ХVв.

Соф. – Намира се в Националната библиотека в София и е заведен под № 267[544] . Преписът е от ХVІІв.

СП – Ръкописът на намира в Държавната библиотека „Салтиков-Шчедрин  Санкт-Петербург, където е заведена под № Гилф. 55. Ръкописът е от 1526г.

З – Загребски или също Милоевичов ръкопис. Намира се намира в Загреб в Националната и свеучилищна библиотека под № Р4186. В него има също и части от Студеничкия типик.

         Издания: Ћ. Данчиђ, Загреб, 1866, Архиепископ Данило и други, Животи краљева и архиепископа српских.; Животи краљева и архиепископа српских. Српска књижевна задруга, преводач Лазар Мирковиђ, Београд, 1935г Стара српска књижевност, кн. 6: Данило Други, Животи краљева и архиепископа српских. Службе, Просвета, Српска књижевна задруга, Београд, 1988г..; Стара српска књижевност, кн. 7: Данилови настављячи, Данилов Ученик, други настављячи Даниловог зборника, Просвета, Српска књижевна задруга, Београд, 1989г.

 

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Архиепископ Данило ІІ Печки

 

Предговор на архиепископ Данило ІІ

 

Живота на кралете Радослав, Владислав и Урош

Живота на крал Драгутин

Живота на кралица Елена

Живота на крал Милутин

Живота на архиепископ Арсений. Служба на архиепископ Арсений

Живота на архиепископ Йоаникий

Живота на архиепископ Евстатий. Служба на архиепископ Евстатий

 

Продължители на архиепископ Данило ІІ

 

Данилов ученик

 

Крал Стафан Урош Трети

Крал Стефан, син на третия Урош

Живота на архиепископ Данило ІІ

 

Други продължители

 

Сава Втори, архиепископ сръбски

Сръбския архиепископ Данило Първи

Яков, архиепископ сръбски

Евстатий Втори, архиепископ сръбски

Сава Трети, архиепископ сръбски

Никодим, архиепископ сръбски

За поставения на първия сръбски патриарх Йоаникий

За поставения на втория сръбски патриарх кир Сава

За поставения на третия сръбски патриарх Ефрем, с благословията на цариградския патриарх и на целия събор