ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Кратка молдавска хроника обхващаща периода 1359—1451 г.

 

            Кратката славяно-молдавска летопис се е запазила само в един препис (Библиотека на Румънската АН, Отдел ”Ръкописи”. Фонд „Славянски ръкописи”, № 280), написана е с полууставно писмо и частично с бързопис от ХVІв., в 4°, на 109л. Корица — Дъска с кожа. Воден знак — глиган.

Съдържание на сборника: Лл. 1—109 — Служби, молитви и съчинения с богословски характер. Л. 100 — Кратка славяно-молдавска летопис, която е вмъкната в текста на службата при свето причастие и започна с думите: „Дойде воеводата Драгош и господства 2 години” и завършва с управлението на Богдан ІІ.  

Издания и изследвания: А. И. Яцимирский, Славянские и русские рукописи румынских библиотек, СПб., 1905, стр. 428-429; P. P. Panautescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R. P. R., vol. I., Buc., 1959, p. 375-376, № 380; .Грекул, Ф.А., „Славяно-Молдавские летописи, ХV-ХVІв., М.,  1976, стр. 35.

                                                                                                                                             ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

            Дойде войводата Драгош и господства 2 години. Воеводата Сас [господства] 4 години. Богдан [господства] 4 години. Лац[ко]1 Петър [господства] 16 години. Роман [господства] 3 години. Стефан …1 Юг [господства] 2 години. Александър [господства] 32 години. Иляш …1 Щефан [господства] 5 години. Роман [господства] 1 година. Петър [господства] 1 година и 2 месеца. Александър2 [господства] 1 година3. Богдан [господства] 2 години. Дой[де] 1 войводата Драгош и господства 2 години. И дойд[е] 1 войводата Сас и господства 4 години. После Стефан …1 Воеводата Богдан 2 месеца или 2 4 години.

__________________________________

БЕЛЕЖКИ:

1.      Десният край на листа е срязан и част от текста липсва.

2.      Така е в ръкописа.

3.      След това има оставено празно място, след което е добавено „пак Христовата вяра беше …; още милост за благото …; пак Христовата вяра беше.