ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПЕСНИ ЗА ЦАР ИВАН ШИШМАН

 

           

„Майко Божия, побързай и разбери нашето моление,

дай на царя своята победа и надмощие над враговете…”

Из „Молебен канон за царя”, Ефрем, ХІVвек

 

За днешната официална българска историография цар Иван Шишман безучастно е наблюдавал как османците покоряват българските земи. Но в Зографската история, Паисиевата история, Спиридоновата история и народната памет е останал споменът за един друг владетел.

 

ОТ КАК СЕ Е, МИЛА МОЯ МАЙКО ЛЕ

            Песента е публикувана под № 110 от Владимир Качановски в „Сборник отделения русскаго языка и словесности императорской академий наук. Памятники Болгарскаго народного творчества. Сборник западно-болгарских песен”, т.30, 1882г., Санкт-Петербург, стр. 219-221. Песента е била записана на 30.12.1879г. в село Рила от Димитър Иванов. В същото село на 27.12.1897г. е записал и друг вариант на песента от Георги Емануилов. И двете песни са варианти на известната песен за цар Иван Шишман включена в сборника на братя Миладинови. Докато песента записана от братя Миладинови е запазила архаичния си вид, то при тези в сборника на Качановски се откриват по-късни редакции – споменаването на пушки. В близкия то тези две версии вариант на песента записан в Търновско („Бълг. нар. творчество”, т.ІІ, С., 1977г.) дори се споменават паласки и пищови. В изданието на Качановски се долавят и затрудненията на съставителя с боравенето с някои специфични български думи и фолклорни образи – напр. за „Гидия” е сложил пояснение към песента под № 109, че той е бил първия сред военачалниците на цар Иван Шишман. Също така приема прилагателното „дорест” като собствено име на коня. Най-вероятно в текста на песента погрешно е вмъкната и пояснителната бележка за „аслановия” образ, заедно с русизма „весьме”.

От Рилския хрисувул на цар Иван Шишман е известно, че той е пребивавал в София на 21.ІХ.1378г. Навярно по това време е издал и Витошката грамота, но и в двете няма сведения  каква е причината за пребиваването му там или пък за воденето на военни действия. Според легендите и късните исторически съчинения военните действия са се развили в околностите на град Самоков – в местностите „Дъбова глава”, „Сефер чешма” (тур., т.е. „Бойна чешма”), Цареви кладенци”, а също и при Костенец (Спиридон), Сапарева баня (Евлия Челеби), Кокалянски Урвич (св. Паисий Хиленсарски) и София (Зографска история).

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

№110

Село Рыло, 30 дек. 1879г. записано со словъ Димитрiя Іованова.

 

 

Одкадъ се зоря зазорила,

Оттогай е войска повървела:

Конь до коня, юнакъ до юнака;

У раце имъ се делги баряци:

5    Въ едну имать остри муздраци,

В друго имать тенки пушки;

Пушки-те имъ, като ясно слънце блештатъ,

Одъ громъ повече трештатъ,

Сабли-те имъ ка-то ясна мѣсечина лештатъ,

10  На баряци-те имъ написано

Асланува образъ,

Да се показва, че весме берзъ.

Одкадъ е зачула луда-та Гедия,

Остави се бульче подъ було,

15  А себе под вѣтмило;

Скоро берже опаше сабля дамаскина,

Сабля дванадесе педи,

Обсѣдна си коньче Дорьяна;

Преком пречи през гора зелена:

20  Гора-то укерни,

Планина-то укори,

Додека излезне на Софiйско поле,

Бой са се бiе за Ристово име.

Жалко му станало,

25  Зашто ненамѣри войска да се бiе.

Само што намѣри бѣли-те чадери,

Чадери царь Iоанови-те,

Чадери царь Шишманови-те;

Тутакъ проводилъ го кодъ царь

30  Кодъ царь Іоанъ Шишманъ;

Погледна го царъ Іоанъ Шишманъ;

Казва му царъ Іоанъ Шишманъ:

Твърде ми се виждашь

Жалко и уилен:

35  „Конче ли те неработи,

сабля ли те несѣче?”

Одговори му Гедия:

Коньче ми работи, като дукаты,

Сабля ми сѣче, касе-то повлече;

40  Но ми е друга жалба:

„Защо не намѣлихъ войска да се бiемъ?”

Оставихъ булче подъ було

И себе подъ вѣнчило,

Ка´то ми аберъ достигна,

45  Скоро берже опаса(хъ)се сабле дамаскина,

Сабля дванадесе педи,

Обсѣдна(хъ) си коня Дорьяна,

Гора-то укернихъ

Планина-то укорихъ”. –

50  И поклони го царо Шишмано

Една златна кочiя со-съ желтицы. –

Милостиви Богъ всегда есть со-съ мене:

Одкакво я имам таквия добри юнаци,

54  На всека дѣла Богъ тье помогне.

 

Hosted by uCoz