ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Втори Мадарски надпис

Вторият Мадарски надпис, който е издълбан под релефа, е много повреден и заличен и е разделен на две неравни половини от ерозията на скалата. Тъй като в надписа се говори за архонта Крумесис, то се приема, че става дума за третия владетел от династията Дуло, чието име не е посочено в Именника на българските ханове. Благодарение на известието на св. Теофан Изповедник, може да се предположи, че в надписа става дума за сключването на мирния договор между хан Кормесий и император Теодосий ІІІ през 715г. Тъй като надписа е значително повреден е трудно да се реконструира изцяло неговото съдържание. Но от запазения текст може да се направи извод, че в него се споменава за помощта оказана от хан Тервел на Юстиниан ІІ да си възвърне властта, последвалото нарушение на мира от императора и подновяването на мирните отношения след войната.

ЛИТЕРАТУРА: Бешевлиев, „Мадарският конник”, стр. 71-72, Бешевлиев, Първобългарски епиграфски паметници, стр. 63; Веселин Бешевлиев, „Първобългарски надписи”, БАН,  С, 1979г., стр. 89- 94

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 „ . . . жълтици . . . той даде . . . жълтици
 архонтът . . . войници . . . архонтът
 . . . гърците . . . каквото ти давах, всяка го-
 дина ще давам, понеже ми
 помогна . . . всяка година ще даваме и . . . ар-
 хонта . . . императорът . . .
 и Крумесис архонта покани . . . . архонтът . . .
 като разпредели жълти-
 ците започнаха. . . . това езеро . . .
 направи . . . архонт . . .
 развалиха договорите . . . война . . . мир (?)
 тогава . . . име “