ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Ватопедска грамота на цар Иван Асен ІІ

Грамотата е издадена от цар Иван Асен ІІ във връзка с подаряването на атонския манастир Ватопед на село Семалто, намиращо се в Серската област. Текстът, в частта, където е била изписана датата на издаване е повреден, като се различава само, че е издадена през месец април. Тъй като подареното село се е намирало в района на град Сяр, то вероятно грамотата е била издадена в периода 1230-1241г., т.е. между битката при Клокотница и смъртта на царя, като най-вероятно е от началото на този период и е била поискана с оглед настъпилите териториални промени. В този смисъл може да се разглежда и сведението на патриарх Евтимий в житието на св. Петка, че след битката при Клокотница цар Иван Асен ІІ покорил и Света гора, за което свидетелствали хрисовулите във Великата лавра и в Протата. Протата е управата на Атон, където са се пазели екземпляри от манастирските документи, тъй че е напълно възможно патриарх Евтимий да визира и Ватопедката грамота.

Грамотата е била открита през месец ноември 1929г. от проф. М. Лаксарис и проф. И. В. Пападополус със съдействието на монасите Аркадий и Александър. Написана е с черни букви върху хартия (бомбицин) с размери 333х244мм. Според запазените гънки, тя е била свита два пъти по дължина и два пъти на ширина. По-късно е била залепена на ленено платно, за да не се къса. На обратната страна на платното е написана: νή (сигнатура) и „τοϋ βασιλέως Βουλγάρων”. Написана е на старобългарски език. Състои се от 27 реда, като от 25 до края текста е силно повреден. Царският подпис е изписан с червено мастило (киновър), като височината на буквите е 21.5мм. Пред подписа има кръст, след който е изписано: „Асен, цар на българите и гърците”, а след него има четири квадратни точки. Под подписа има дупка в листа, което показва, че вероятно там е бил прикрепен царски печат. Село Семалто се споменава като притежание на Ватопедския манастир и в две грамоти на император Андроник ІІ Палеолог ((1282-1328) от 1292г. (подправена) и от 1303г.

Грамотата започва с инвокация – кръст, след това продължава без аренга и експозиция направо с диспозитива и завършва със санкция.

Грамотата е издавана многократно, затова тук са посочени някои от по-старите, респ. по достъпните издания: Ив. Дуйчев, СБК, 2, стр. 40-42, 320-326; П. Петров, В. Гюзелев, ХИБ, т.2, стр.204-205; Даскалова, Ангелина и Мария Райкова, Грамоти на българските царе, София 2005, с. 29; М. Ласкарисъ, Ватопедската грамота на царь Иванъ Асеня ІІ, В: Български старини, 11, С. 1930; М. Андреев, Ватопедската грамота и въпросите на българското феодално право,С. 1965; Cyril Pavlikianov, The Athonite monastery of Vatopedi from 1462 to 1707, стр. 18-19; archives de lAthos XXI, Actes de Vatopedi I (des origins a 1329), ed. Bompaire, J. Lefort, V. Kravari and Ch. Giros, Paris, 2001, 379-380, LXXXVI (album); В.Начев,Български царски грамоти”, София, ИК „Хр. Ботев”, 1996, стр. 23-38.

Изследвания: В. Н. Златарски, История на българската държава през средните векове, т. 3, 2007, стр. 348-349 (бел. 1 под черта)

Попълванията на по-големи повредени части от текста са дадени в квадратни скоби (попълването на отделни букви не е дадено тук), а допълванията с цел поясняване на текста в обикновени скоби.

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

[† Благ]овол[и царството м]и да надар[и светия манастир „Пре]света Богородица”, който [е в С]вета гора, наречен [Ватопедски, с]ело, наречено С[е]малто, което лежи в Серска страна, така че това село заедно с хората и с всичките му права и ста[си и прилежания и прид]обивки да държи и да обладава този ч[естен] м[анас]тир със самовластна и неотменима власт дотогава, докато живее царството ми.

А практорите изп[ращани] от царството ми по всяко време, за да вземат данък и да свършат всякакви работи на царството ми, които са: севасти, дуки, катепани, десеткари, псари, апокрисиари, аподохатори и другите останали от малки даже до велики, никой такъв да няма право да има в областта (на манастирския имот) власт дори и нога да постави в метоха на светия манастир, нито да пише, нито данък да взема, нито комод, нито митата, нито аподохия, нито вино, нито хляб, нито зоб, нито деся[тък, нито на а]нгария да ги зове за всякакви работи на царството ми - нито самите тях, нито техните коне, нито техните волове, нито ослите им. Но всички хора на този манастир имат всякаква пълна свобода и да ги притежава настоящия честен и христолюбив игумен Доситей и също после честните и христолюбиви игумени (след него). И неговите данъци, комод, и арико и ангария и останалите според закона на царството ми – то да дават людете ти и да работят на този свят манастир и никой друг да не се бърка. Който ако им нещо напакости, голям гняв [ще изпита от царството ми] ... месец април....

 

АСЕН, ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ И ГЪРЦИТЕ