ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Пароски мрамор (Marmor Parium)

ОКСФОРДСКА ЧАСТ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

31. От времето, когато Архий, сина Евагет, потомък на Темен1 от десето коляно, оглавил преселението от Коринт [и основал] Сираку[за], което станало през 21-та година от царстването на Есхил в Атина, [изминали ... години].

32. От времето, когато започнало ежегодното архонтство2, изминали 420 години (684/83).

33. От времето, когато ..., а това станало, когато Лисиа[д] бил архонт в Атина, изминали 418 години (682/81).

34. От времето, когато когато Терпандър от Лесбос, сина на Дерден, [извършил нововъведения] в обичате [свиренето на лира] ... и изменил най-стария музикален стил3, което станало, когато Дропид бил архонт в Атина, изминали 381 години (645/44).

35. От времето, когато А[лиат] станал цар на лидийците4, което станало, когато Аристокъл бил архонт в Атина, изминали [3]41 години (605/04).

36. От времето, когато Сафо отплавала от Митилена в Сицилия, бягайки от...5 , което станало, когато Критий бил [архонт] в Атина и в Сиракуза били на власт едрите земевладелци.

37. [От времето, когато] ам[фикт]ионите [принесли жертви] след поражението  на Кир и било организирано гимнастическо състезание с парична награда от награбеното6, което станало, когато Симон бил архонт в Атина, изминали [32]7 години (591/00).

38. От времето, когато състезанието [за ве]неца било организирано [в Делфи] още един път7, което станало, когато втория Дамасий бил архонт в Атина, изминали 318 години (582/81).

39. От времето, когато в Ат[ина] започнало [пеенето на] комически [актьори], което [въвели първи] икарийците, а изобретил Сусарион9, и като награда10 първо били определени кошница смокини и метрет11 вино, [което станало, когато ... бил архонт в Атина, изминали ... години]. ... .

40. От времето, когато Пизистрат станал тиранин в Атина12, което станало, когато К[о]м[е]й бил архонт [в Атина], изминали 297 години (561/60).

41. От времето, когато Крез [изпратил посланици от] Азия [в] Делфи13, което станало, когато, когато Евтидем бил архонт в Атина [изминали 29]2 [години] (556/55).

42. От времето, когато царя на персите Кир14 подчинил Сарди и Крез...15, което станало [когато ... бил архонт в Атина и] също ямбическия поет Хипонакс16 [живял] около това време, [изминали 277 години] (541/40).

43. От времето, когато поет Теспис17, който поставил драма в града, бил първия, който (въвел говоренето с диалози), и (в като награда) бил определен козел18, което станало, когато първия ...най бил архонт в Ат[ина], изминали 2[7.] години.

44. От времето, когато след смъртта на мага19 Дарий станал цар на персите20, което станало, когато ... бил архонт в Атина, изминали [2]56 години (520/19).

45. От времето, когато Хармодий и [Аристоге]йтон уби[ли] Хипарх21, [наследника на] Пизистрат, и атиняните [прогонили] Пизитратите22 зад [П]еласгийската стена23, което станало, когато Ха[рпактид] бил архонт в Атина, изминали 248 години (512/11).

46. От времето, когато мъжки хорове24 се състезавали за първи път и в това състезание Хипо[ди]к Халкидиеца спечелил като организатор на хор25, което станало, когато Лисагор бил архонт в Атина, изминали 246 години (510/09).

47. От времето, когато Ме[лан]ипид от М[илос спечелил] в Атина26, което станало, когато Питокрит бил архонт в Атина, изминали 231 години (495/94).

48. От времето, когато атиняните [начело с] военачалника [Да]тис се сражавали при Маратон с персите и племенника на Дарий Ар[таферн], и в тази битка атиняните удържали победа27, което станало, когато втория [Ф]айн[и]п[ид] бил архонт в Атина, изминали 227 години (491/90). Поета Есхил се сражавал в тази битка на възраст 35 години 28.

49. От времето, когато Симонид29, дядото на поета Симони30, който самия също бил поет, получил награда в Атина, и Дарий умрял, и неговия син Ксеркс31 станал цар, което станало, когато Аристид бил архонт в Атина, изминали [2]26 години (490/89).

50. От времето, когато поета Есхил32 за първи път победил със своя трагедия, и се родил поета Еврипид33, и поета Стезихор [пристигнал] в Елада34, което станало, когато Филократ бил архонт в Атина, изминали 222 години (486/85).

51. От времето, когато Ксеркс направил мост на Хелеспонта35 и копал през Атос36, и станала битката при Термо[пи]лите37, и морската битка между елините и персите около Саламин, в която елините били победители38, което станало, когато Калиад бил архонт в Атина, изминали 217 години (481/80).

52. От времето, когато станала битката между атиняните и пълководеца на Ксеркс Мардоний39 при Платея, в която атиняните победили40, и Мардоний паднал в тази битка41, и [в] Сицилия изригнал огън около Етна, което станало, когато Ксантип бил архонт в Атина, изминали 216 години (480/79).

53. От времето, когато Г[е]лон, сина на Дейномен, станал тиранин на С[иракуза]42, което станало, когато Тимостен бил архонт в Атина, изминали 215 години (479/78).

54. От времето, когато Симонид от Кейос, сина на Леопреп, който изобретил системата на мнемониката43, тренирал актьори и спечелил награда в Атина и били поставени статуите на Хармодий и Аристогейтон44, което станало, когато [А]деймант бил архонт в Атина, изминали 21[3] години (477/76).

55. От времето, когато Хиерон станал тиранин на Сиракуза45, което станало, когато Ха[р]ет бил архонт в Атина, изминали 208 години (472/71). Поета Епихарм също живял около това време46.

56. От времето, когато Софокъл от Колон, син на Софил, победил със своята трагедия на възраст 28 години47, което станало, когато Апсефион бил архонт в Атина, изминали 206 години (470/69).

57. От времето, когато паднал камък в Егоспотами48 и умрял поета Симонид49 на възраст 90 години, а това станало, когато Теагенид бил архонт в Атина, изминали 205 години (469/68).

58. От времето, когато Александър50 умрял и неговия син Пердика51 станал цар на македонците, което станало, когато Евтип бил архонт в Атина, изминали 19[9] години (463/62).

59. От времето, когато поета Есхил, който проживял 65 години, умрял в [Гел]а в Сицилия52, което станало, когато първия Калий бил архонт в Атина, изминали 193 години (457/56).

60. От времето, когато Еврипид53 за първи път поставил своите трагедии на възраст 44 години, което станало, когато Дифил бил архонт в Атина, изминали 1[79] години (443/42). Сократ54 и Анаксагор55 живели около времето на Еврипид.

61. От времето, когато Архелай56 станал цар на македонците след смъртта на Пердика, което станало, когато Астифил бил архонт в Атина, изминали 1[57] години (421/20).

62. От времето, когато Дионисий станал тиранин на Сиракуза57, което станало, когато Евктемон бил архонт в Атина, изминали 14[7] години (411/10).

63. От времето, когато Еврипид58 умрял, [след като проживял 7... години], което станало, когато Антиген бил архонт в Атина, изминали 145 години (409/08).

64. От времето, когато поета Софокъл59 умрял, след като проживял 92 години, и Кир навлязъл навътре в страната60, което станало, когато първия Калий бил архонт в Атина, [изминали 143 години] (407/06).

65. От времето, когато Телест из Селина61 спечелил в Атина, което станало, когато Микон бил [арх]онт в Атина, изминали 139 години (403/02).

66. От времето, когато [елините, които] тръгнали навътре в страната [заедно с] Кир62, [се върнали към крайбрежието]63 и философа Сократ умрял на седемдесетгодишна възраст64, което станало, когато Лахет бил архонт в Атина, изминали 137 години (401/00).

67. От времето, когато Ар[и]сто[н65 ... спечелил] в Атина, което станало, когато Аристократ бил архонт в Атина, изминали 135 години (399/98).

68. От времето, когато Полиид от Селимбрия66 спечелил със своите дитирамби в Атина, [което станало, когато... бил архонт в Атина], изминали 1[..] години.

69. [От времето], когато дитирамбистта Филоксен умрял на възраст 55 години67, което станало, когато Питей бил архонт в Атина, изминали 116 години (380/79).

70. От времето, когато комическия [драматург] Анаксандрид68 [победил в Атина], което станало, когато Калий [бил архонт] в Атина, [изминали 113 години] (377/76).

71. От времето, когато Астидам69 победил в Атина, което станало, когато Астий бил архонт в Атина, изминали 109 години (373/72). Пак тогава [храма в Делфи] изгорял до основи70.

72. [От времето, когато] станала [битката при Левктра] между тиванците и лакедемонците, в която тиванците победили71, което станало, когато Фрасиклид бил архонт в Атина, изминали 107 години (371/70). И А[минта умрял72, и неговият син Александр73] станал цар [на македонците].

73. От времето, когато втория Стезихор, от Химера74, победил в Атина и бил построен Мегалопол [в Аркадия75, а това станало, когато ... бил архонт в Атина, изминали 10... години].

74. От времето, когато Дионисий Сицилийски76 умрял и неговия син Дионисий77 станал тиранин, и след [смъртта на] Александър [Птолемей Алор] станал цар [на македонците78], което станало, когато Навсиген бил архонт в Атина, изминали 104 години (368/67).

75. От времето, когато фокейците [завладели оракула] в Делфи79 [...], което станало, когато Кефисодор [бил архонт в Ати]на, [изминали 102 години] (366/65).

76. От времето, когато Тимотей80 умрял на възраст 90 години, [което станало, когато ... бил архонт в Атина, изминали ... години].

77. [От времето, когато Филип, сина на Аминта,] станал цар на [ма]кедонците81 и Артаксеркс82 умрял и неговия син Ох83 [станал цар, което станало, когато ... бил архонт в Атина, изминали ... години].

78. [От времето, когато ...] победил [в Атина], което станало, когато Агатокъл бил архонт в Атина, изминали 93 години (357/56).

79. [От времето, когато ... се случило], което станало, когато Калист[рат] бил архонт в Атина, изминали 91 години (355/54) ... мъдрия ... този.

80. От времето, когато ..., което станало, когато ... бил архонт [в Атина], [изминали] ... [години].

 

___________________________________

БЕЛЕЖКИ:

1. Темен - легендарен цар на Аргос от рода на Хераклидите (т.е. родословието им се извеждало от митичния герой Херакъл/Херкулес).

2. След като атинските царе загубили своята политическа власт и запазили само жречески функции, управлението на полиса се поело от отговорни пред народа магистрати, които първо се избирали пожизнено, после за срок от 10г., а накрая срокът на правомощията им бил сведен до 1г.

3. Терпандър от Лесбос - гръцки поет и музикант. Развивал жанра ном, свещеното песнопение, което се изпълнявало в чест на боговете под акомпанимента на лира и флейта, а също усъвършенствал четириструнната лира, като я направил седемструнна.

4. Алиат - цар на малоазийската държава Лидия.

5. Сафо – прочутата гръцка поетеса от остров Лесбос. Първоначално живяла в Митилена, но след като там започнали вълнения, тя се преместила в Сиракуза.

6. Става дума за Първата Свещена война, която избухнала между Делфийската амфиктиония (съюз от полиси за защита на светилището в Делфи) и фокидския град Кира, който отнел част от територията посветена на бог Аполон. Амфиктионията удържала победа, превзела Кира, и направили градът в пристанище на Делфи. Провеждането на гимнастически игри било добавено към провеждащите се в Кирайската равнина Питийски музикални състезания.

7. От тогава Питийските игри започнали да се провеждат веднъж на всеки 4г., а не както преди това на всеки 8г.

9. Сусарион - мегарски поет, който въвел мегарската комедия в Атика и измислил нов вид комически стихове.

10. Изглежда е бил организиран конкурс за изпълнение на песните.

11. Метрет = 39.5 л.

12. Пизистрат - атински тиранин, един от най-забележителните политици на  Атина. През тази година, инсценирал покушение срещу себе си и след като получил пазачи за лична охрана, той завзел с тяхна помощ властта. Неговите противници успели да го прогонят два пъти, но той и двата пъти успявал да си възвърне властта. След второто завръщане управлявал до края на живота си. Макар да е наричан тиранин, той ръководел полиса справедливо и запазил съществуващите институции, като само следял ключовите постове да бъдат заемани от негови приближени. 

13. Крез - цар на Лидия. Известен е с богатството си. Също и това и че когато решил да воюва с Персия се допитал до Делфийския оракул какво ще се случи. Оракула отговорил, че едно силно царство щяло да загине. Крез започнал войната, без да си даде сметка, че оракула не уточнил кое от царствата щяло да загина. Лидия била подчинена от Персия, а Крез попаднал в плен.

14. Кир - цар на Персия (559– 530) и основател на Персийската империя.

15. Навярно в повредения участък се е споменавало за епизод от пленничеството на Крез.

16. Хипонакс - гръцки поет. Считат го за изобретател на холиямба (6-степенния ямб с хореическо прекъсване на последната степен).

17. Теспид - драматург, който се счита за създател на атическата трагедия. Също така се счита за първия автор, който въвел актьор водещ диалог с хора.

18. Название жанра, "трагедия", в буквално означава "козя песен".

19. Маги – жреци на зороастрийската религия. Под "мага" тук се разбира узурпатора Гаумата, който изявил претенции за властта представяйки се за Бардий – сина на Кир.

20. Персийския цар Дарий I се възкачил на трона с преврат, като успял да победи и убие Гаумата.

21. След смъртта на Пизистрат, управлението на Атина било поето от синовете му, наричани Пизистрати. След любовна свада на един от тях с Хармодий и Аристогитон бил организиран заговор и по време на тържествена процесия бил убит по-младия син на Пизистрат - Хипарх. Заговорът му обаче имал частичен успех и най-големият от Пизистратите оцелял и наказал сурово убийците. Въпреки това позициите на Пизистратите била непоправимо подронена и не след дълго загубили властта. На организаторите на заговора наречени „тираноктони”, т.е. тираноубийци били издигнати статуи.

22. Тъй като аристократическата партия в Атина не могла със собствени сили да прогони Пизистратите, те потърсили помощта на олигархичната Спарта.  Първата кампания на спартанците не била неуспешна, но при втората предвожданата от цар  Клеомен I армия обсадила Пизистратите, те били принудени да се откажат от властта. Популисткото управление на Пизистрат обаче оставило трайни следи в съзнанието на атиняни. Въпреки помощта на Спарта, аристокрацията не могла да си възвърне старите позиции и процесът на демократизация на атинския полис продължил.

23. Пеласгийска стена - стената, обграждаща акропола.

24. Хор – в древногръцкия театър участието на мъжки хор е било широко застъпено.

25. Състезанията се провеждали по време на ежегодния празник в чест на Дионисий.

26. За Меланипид Суда дава следната справка (mu, 455): «От Мелос, син на Критон, роден по време на 65-та Олимпиада. Той е написал доста много книги и дитирамби, и епически поеми, и епиграми, и елегии, и още много други неща." Той получил приз на поетическите състезания, които се провеждали по време на празника на "Великите Дионисии" също като Хиподик Халкидиеца.

27. Похода на Датис и Артаферн бил втората наказателна експедиция, насочена срещу Атина и Еритрия, той като те оказали подкрепа на въстаналите срещу персите  малоазийски гърци. Еритрийците лесно били разгромени, но атиняните заедно със с подкрепленията, които им изпратили платейците разбили персите при Маратон и попречили на флота им да завладее Агина.

28. Есхил - гръцки трагик Написал е около 90 пиеси, от които до нас са стигнали само седем. Той е въвел втория актьор, което направило възможни диалога и сценичното действие.

29. Става дума за Симонид Кеоски, гръцки поет. Той е бил първия, който е писал песни по поръчка срещу заплащане.

30. За този Симонид Свидас дава следната справка (sigma, 442): «Според някои, внук на по-раншния, който се наричал Меликерт. Тъй се родил преди Пелопонеската война; той е написал "Генеалогия" в три книги и "Открития" в три книги». Изглежда книгите му били в стихове.

31. Ксеркс I – цар на Персия (485 – 465).

32. Вж.бел. 28.

33. Еврипид - гръцки трагик. Написал е около 90 пиеси, от които до нас дошли само 17. Най-известните от тях са: „Електра”, "Медея", "Троянки" и "Орестея". Пет пъти е печелил награди на атински театрални състезания.

34. Тъй като в §73 се говори за „втория Стезихор”, то може би става дума за известния лирик, който обаче според Свидас е живял между 37 и 56 олимпиада, като изследователите отнасят живота му към периода 640-556г. Но пък в този период в Пароския мрамор не е споменат прочутия лирик нито като Стезихор, нито като Тисий (Стезихор се счита, че е прозвище, означаващо в превод от гръцки „строител на хорове”).

35. Ксеркс направил през Босфора понтонен мост, през който прехвърлил сухопътните си части по време на похода срещу Гърция. След провала на похода гърците разрушили моста.

36. По време на първата експедиция на персите в Гърция от 492 г.пр.н.е. заради силните ветрове при заобикалянето на полуостров Атон флота им претърпял тежки загуби – 300 кораба и над 20 000 души според (Херодот, VI, 44). Затова Ксеркс наредил да се направи канал през Атон, работата по който продължили 3 години.

37. Битката при Термопилите – съюзната армия на гръцките държавици се опитала да спре настъпващите перси в тесния проход. Заради теснините, персите не могли да се възползват от значителното си числено превъзходство, докато с помощта на предателство не намерили път, по който да обходят гърците в тил. Когато гърците разбрали за случилото се, основните им сили се изтеглили. Но гръцкия ариергард командван от цар  Леонид състоящ се от спартанци, теспийци и тиванци бил унищожен. Благодарение на тяхната саможертва гърците успели да се прегрупират, а населението на Атина да бъде евакуирано.

38. Битката при Саламин – при опита на персите да достигнат остров Саламин където било евакуирано населението на Атина в тесния пролив между Атика и острова били пресрещнати от съюзния флот, който им нанесъл катастрофално поражение. Лишени от поддръжката на флота персите трябвало да напуснат Гърция.

39. Мардоний – зет на Дарий I.

40. Битката при Платея – при това сражение съюзната гръцка армия командвана от спартанския цар Павзаний и атинския стратег Аристид разбили персийската войска командвана от Мардоний.

41. Според Херодот Мардоний "паднал от ръката на Аримнест, влиятелен човек от Спарта" (IX, 64).

42. Гелон бил пълководец на тиранина на Гела Хипократ. След смъртта на Хипократ през 491г.пр.н.е. (през втората година от 72-та Олимпиада), Гелон отстранил децата му от властта и станал тиранин. През 485г. пр.н.е. превзел Сиракуза. След като през 480г. при Химера разбил картагенците, властта му се разпространила почти над цяла Сицилия. През 478г. бил наследен от брат си Хиерон.

43. За Симонид Кеоски виж бел. 29.

44. Виж бел. 21.

45. Хиерон - брат на Гелон (виж § 53 и бил. 42).

46. Епихарм – гръцки поет, считан за създател на сицилианската комедия.

47. Софокъл - гръцки трагик. Написал 123 пиеси, от които са достигнали до нас названията на 110, но изцяло са се запазили само седем. Най-известните са "Антигона", "Цар Едип" и "Електра". Двайсет и четири пъти печелил поетически състезания в Атина. Пръв започнал да пише пиеси с повече от двама главни актьори и бил един от първите, които използвали декори на сцената.

48. Става дума за метеорита, който паднал в Тракия, в река Егоспотами.

49. Става дума за гореспоменатия Симонид Кеоски.

50. Македонския цар Александър I Филелин (498-454г.пр.н.е.).

51. Македонския цар Пердика II (454-413пр.н.е.).

52. Виж бел. 28.

53. Виж бел. 33.

54. Сократ – известния атински философ.

55. Анаксагор – виден древногръцки философ и астроном..

56. Архелай – цар на Македония (413-399пр.н.е.), незаконнороден син на Пердика II (виж §58).

57. Сиракузският тиранин Дионисий Старши.

58. Виж бел. 33.

59. Виж. бел. 47.

60. Кир Млади – син персийския цар Дарий II и брат на Артаксеркс II. След смъртта на Дарий II той започнал междуособна война с брат си, но през 401г.пр.н.е. в битката при Кунакс, войската му била разбит, като и той самия загинал.

61. За Телест Свидас дава следната справка (tau, 265): «Комедиен (драматург). Към неговите драми се отнасят "Арго" и "Асклепий", както казва Атеней в 14-а книга на "Пира на софистите"».

62. Виж § 64.

63. Т.нар. "поход на десетте хиляди" – отстъплението на гръцките наемници на Кир след битката при Кунакс през територията на Персия към Егейско море. Описан е от Ксенофонт в неговия „Анабазис” („Походът”). След напускането на Персия наемниците известно време служили и на тракийския парадинаст Севт (ІІ).

64. Виж бел. 54. Той бил осъден от атинския съд, че развращавал младежите и бил заставен да приеме отрова.

65. Не е ясно за кой става дума.

66. Полид от Селимврия - гръцки дитирамбически поет.

67. За Филоксен в Свидас е отбелязано следното (phi, 393): «Син на Евлитид от Китера, лирически поет. Той е написал 24 дитирамба и е завършил дните си в Ефес. По времето, когато жителите на Китера били поробени от лакедемонците, той бил купен от някой си Агесилай и бил възпитан от него и получил прозвището Мирмекс или Муравей. След като Агесилай (sic!) умрял, той се обучавал при лирическия поет Меланипид (не този, който е споменат в §47 – бел. пр.), който го бил придобил. Калистрат пише, че е бил земеделец от Хераклея на Черно море. Той е написал в мелоски стихове "Генеалогия на Еакидите"».

68. За Анаксандрид в Свидас има следната справка (alpha, 1982): «Син на Анаксандър, родосец от Камир, живял по време на войната при Филип Македонски, [удържал своята първа победа] в 101-та Олимпиада; но според някои, [той бил] Колофонец. Той е написал 65 драми и е побеждавал с десет [от тях]. И този човек е бил първият, който въвел любовните истории за прелъстяване на девици ».

69. Най-вероятно става дума за Астидам Старши (той имал син - Астидам Младши). За него в Свидас има следната справка (alpha, 4264): «[Астидам] Старши, син на Морсим, сина на Филокъл, двамата са трагически поети; атиняни, трагически поет. Той е написал 240 трагедии и е побеждавал с 15 [от тях]. Той е бил ученик на Исократ и се насочил към трагедията».

70. Делфийския храм не е изгорял, а е бил разрушен от земетресение, с епицентър под дъното на Коринтския залив.

71. Няколко години преди битката тиванските демократи свалили поддържаното от Спарта олигархическо правителство. Тиванците успели да привлекат Атина за съюзник срещу Спарта, след което започвали да печелят победи: атиняните по море, а тиванците на сушата. В решаващата битка със спартанската войска командвана от цар Клеомброт, която се провела край селището Левктра, тиванския пълководец Епаминонд напълно унищожил неприятелската войска, като в сражението загинал и Клеомброт. (Плутарх, Пелопид, XXIII)..

72. Аминта IIІ – македонски цар (393-370), правнук на Александър І и баща на Александър ІІІ.

73. Александър II - македонски цар (370-368), най-големият от тримата синове на Аминта IIІ и Евридика, брат на Пердика ІІІ и Филип ІІ Македонски.

74. Стезихор от Химера, Сицилия е известен лирик, който според Свида е живял между 37 и 56 олимпиада. Тъй като сведенията за известния лирик са оскъдни, то не е изключено да има смесвания на две личности, доколкото за него има и друго сведение, че е роден в Локрида.

75. Мегалопол бил основан като център Аркадския съюза, образуван от тиванците от напусналите Пелопонеския съюз аркадски градове.

76. Вж. § 62.

77. Дионисий Млади.

78. Македонският цар Александър II бил убит по време на пир по нареждане на зет си Птолемей І Алорит, който след това управлявал като регент на малолетния Пердика ІІІ, макар че в някои източници и той самия се сочи като цар в периода 368-365г.

79. Това събитие се отнася към 50-те години на IV в. пр.н.е. Той станал по време на III свещена война, която започнала, тъй като първенците на Фокида отказали да платят наложената им глоба за оскърбление на оракула.

80. Тимотей - знаменит атински пълководец, един от основателите на втория Атински морски съюз.

81. Филип ІІ Македонски – македонски цар .

82. Артаксеркс II - персийки цар (404/5-359/8).

83. Артаксеркс IIІ Ох - персийския цар (358-338).