ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на Ребулас

За съжаление надписа е запазен само частично. Относно личността на Ребулас има спор дали е брат на цар Котис или е бил само обикновен пратеник. Доколкото става обаче ясно от текста, въпросния Ребулас подобно на цар Котис е бил почетен с атинско гражданство.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Ребулас, синът на Севт и брат на Котис от Сема Ангела. Богове! По времето на Архонта Аристофан на 16 – ден на 10-тата притания на Кекропската фила и на 10 – я ден на месец скирофорий [ през м. юни 330 г.пр.н.е.] Доротей от Дема Халайея, от комисията на проедрите, внесе на гласуване следното предложение в Народното събрание. Решение на съвета и на народното събрание...