ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Разписка от 9 юни 1746г.

 

            Разписките са намерени и преписани от Г. Бодлев. Те са се намирали у Ап. Н. Герасим. Всички разписки се отнасят до внесените от Сисанийския владика Никифор суми в касата на Охридската архиепископия. Такива вноски са превили всички владици, като средствата са били предназначени за плащане на дължимите данъци и други разходи на поместната църква. Освен тях Бодлев открил още два документа от времето на архиепископ Дионисий у Тасе Аспич. Навярно в изгорелия на 17 юни 1862г. архиепископски конак в Охрид са се съхранявали още такива документи.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 562-565. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Йосиф, по Божия милост, архиепископ на Охридската Първа Юстиниана и на цяла България.

Наше смирение с преосвещените и пречестни владици, в Духа свети възлюбени братя и сътрудници, чрез настоящата ни патриаршеска и синодална разписка, удостоверявам, че светата Сисанийска митрополия заплати разхвърления й от светия синод данък за харачът и дългове на престола, за текущия индиктион, според (по) месеци външно (подразбира се официалното, турско броене) - 1159, а според нас 1746, аспри 46000, четиридесет и шест хиляди и изплати съвършено според запечатаната синодална книга.

За сигурност дава се на тая митрополия, настоящата синодална квитанция.

1746; месец юни, 9

 

† Костурски Хрисант свидетелства,

† Мъгленски Йоаким свидетелства,

                                       † Велешки Йосиф свидетелства.