ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Отговор на архиепископ Доротей на писмото на молдавския воевода Стефан от 1456г .

 

            Текста на двете писма е бил открит от Григорович в Рилския манастир в сборник от 1466г. съдържащ „Синтагмата” на Матей Властар, откъдето той направил т. нар. Букурещки препис. Почеркът, с който е написана синтагмата е различен от този, с който е изписан текста на писмото. В края на писмото при датирането под годината 6964 в скоби е записано 6965. Индиктионът не е четлив, като може да е 6 или 7, макар по-вероятното да е първото, а отново под това число в скоби е записано друго - 5. Годините в скобите са записани с различен почерк от този на преписвача на писмата. Под писмото в бялата част на листа една под друга са изписани с арабски цифри числата 2114, 6964, .19., 7114. Доколкото въпросът за подчинението на Молдавската църква на Охридската архиепископия вече е задоволително изяснен изворово, то дебата за автентичността на писмата, който се е водил в миналото, понастоящем не е актуален.

            Преписи:

            Р – Рилски препис. Писмата са записани едно след друго на двата последни листа на сборник от 1466г.  съдържащ „Синтагмата” на Матей Властар. Ръкописът е бил взет от Григорович и отнесен първо в Букурещ, а после в Москва. След смъртта му заедно с останалите книги от колекцията му постъпил в Румянцевия музей, а след това в Московската държавна библиотека, където е заведен под № 1707.

            Б – Букурещки препис. Направен е от Грегорович в Букурещ на 8 ноември 1845г.. Ръкописът е бил открит в архивът на Светогробския метох в Цариград през 1931г. На ръкописа с гръцки букви е отбелязано „1461 летоспасение” (σοτιριυ έτη). Наред с няколко дребни различия в изписването на няколко думи, Григорович е подменил думата „боляри” с „българи”, пропуснал е фразата „ и с няколко боляри и клирици от нашата църква”,  последната цифра на годината записана в скоби е сменена от 6 на 9 и се е получила 6969, а индиктиона е посочен като 1.

            Издания: Публикува се по изданието на В. И. Григорович, „Временник императорскаго московскаго общества исторiи и древностей россiйскихъ”, М., 1850, кн. V, „Паметники ХV столетия. Две письма, Стефана воеводы Молдовлахiйскгаго и Дороθея, Архiепископа первой Іустинiаны, т.е. Охридскаго”, ч. ІІІ, стр. 35-36. Текста е сверен с публикуваното от Й. Богдан факсимиле на Рилския препис в Buletinul Comisiei istorice a României, 1915, Volumul 1, Corespondența lui Ștefan cel Mare cu arhiepiscopul din Ohrida, an. 1456-1457”, стр. 106-121, Pl № 2 и с публикуваното от Паул Михаил факсимиле на Букурещкия препис към статията му: „К вопросу о переписке молдовлахийского воеводы Стефана Великого с архиепископом Первой Юстинианы Дорофеем”, „Revue des études sud-est européennes”, 4, 1966, 239-264.

 

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Доротей, по Божия милост архиепископ на Първа Юстиниана и на всички българи и сърби, и на северните страни, и прочее

 

На благочестивия и от Бога дарен, и христолюбив господин Йоан Стефан, войвода на цялата Мулдовлахска земя, благодат и милост и мир от Бога вседържителя и Господа наш Иисуса Христа да бъде с тебе, амин.

Нека твое благочестие узнае, понеже дойде при мен твоето писание и разбрах от написаното за представянето на вашия митрополит и исках лично да пристигна там или да изпратя мой човек, но дявола, на доброто ненавистникът и изконен съблазнител на християнския род повдигна някаква крамола между болярите на нашия град и църковния клир. Царуващия султан Мухамед, завръщайки се от Арбанашката земя, повели да ни пресели в Константиновия град и с няколко боляри и клирици на нашата църква. Затова изпратих на Твое благочестие писанието на наше смирение, та да си изберете митрополит по законните правила и по устава на светите отци и да го ръкоположите с тамошните епископи, като повикате при себе си и Угровлахийския митрополит, нашия брат и съслужител кир Макарий, за да може и в тази наша област да даде Бог да се обърне нашата скръб в радост. Прочее да умножи Господ Бог твоето благочестие в продължение на много години, амин.

През годината 6964 (6965), месец октомври, индиктион 7 (5).