ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

          Запазен е в три късни преписа: 1. Най-старият е т.нар. Уваров препис от ХVв. Съхранява се в Държавния исторически музей в Москва под № Увар. 1334. Описан е в Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А.С. Уварова. Публикуван е за първи път в „Вестник древней историй”, кн.3/1946; 2. Московски препис от ХVІв. Съхранява се в Държавния исторически музей в Москва в т.нар. Синодална сбирка под № Син.280. Този препис е открит и обнародван за пръв път от А.Н. Попов в т. І на «Обзор хронографов русской реакции», Москва,1866г.; 3. Погодинов препис от ХVІв. Съхранява се в обществената библиотека «М.Н.Салтиков-Счедрин» в Петербург в сбирката на М.Н.Погодин под № Погод. 1437. Този препис също е открит и обнародван за пръв път от А.Н. Попов в т. І на «Обзор хронографов русской реакции», Москва,1866г.

            Текста на именника е включен в историческата компилация «Летописец елинский и римский», като се намира след старозаветната ІV книга на царете без надслов.

            Същността на паметника е спорна. Според едни, той е бил съставен на части и е бил записан въз основа на каменни надписи. До момента обаче не е намерен нито един такъв надпис, което оставя засега тази теория без сериозно опора. Според мен навярно т.нар. „Именник на българските ханове” е бил продължение на българския превод на”Летописец в кратце” на патриарх Никифор Константинополски или на „Историкиите” на Константин Преславски, като по-сетне е направена редакция и хановете са заменени с руските князе. Възможно е текстът на „Именника” да е бил съставен въз основа на не достигнала до нас история от времето на Първото българско царство. Основание за това дава добавката към текста за хан Кормисош, където може да бъде направен прочит и като „казва Вихнун”, което е възможно да е позоваване на използвания източник.

            Между преписите има известни разминавания, като по важните съм посочил под черта. Поради липса на съответния шрифт, текстът съм го предал със съвременни букви. Приложената снимка на ръкописа дава представа как изглежда самия текст. Подобно в ръкописите и аз не съм отделил всеки от владетелите на нов ред, тъй като по този начин ще станат по-ясни трудностите с тълкуването на някои места от паметника.

 

                                                                ALD

 

                 

„Именник на българските ханове”

 

          Авитохолъ живя 300 години, родът му е Доуло, а годината му дилом1 твиремъ2. Ирникъ живя 1503 години, родът му е Доуло, а годината му дилом4 твиремъ5. Гостунъ беше наместник 2 години, родът му е Ерми, а годината му дохс6 твиремъ7. Коуртъ 60 години държа, родът му е Доуло, а годината му е шегор8 вечем9. Безмеръ 3 години, а родът му е Доуло, а годината му шегор10 вечем11. Тези 5 княза държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде на тази страна на Дунав Исперихъ12 княз и до сега. Исперихъ княз – 60 и една13 години, родът му Дуло, а годината му вер14 ениалемъ15. Тервелъ16 – 21 години, родът му Дуло, а годината му текоучитемъ17 твиремъ18 28 години, родът му Дуло, а годината му дванш19 ехтемь20. Севаръ - 15 години, родът му Дуло, а годината му тох21 алтомъ22. Кормисошъ – 17 години, родът му Вокиль, а годината му шегор23 твиремъ24. Този княз измени рода Дулов, казва25  Вихтунь. Винех- 7 години, а родът му Оукил, а годината му наречена шегор26 алемь27. Телец – 3 години, родът му Оугаинъ, а годината му сомор28 алтемь29. И този вместо30 друг. Оуморъ – 40 дни, рода му Оукиль, а [годината] му дилом31 тоутомь32.

 

 

БЕЛЕЖКИ:

 1. Годината на змията
 2. Девети месец.
 3. В Московския и Уваровия препис – 108
 4. Годината на змията
 5. Девети месец
 6. Годината на свинята/глигана
 7. Девети месец, в Погодиновия и Уваровия преписи – втвирем.
 8. Година на вола
 9. Девети месец
 10. Година на вола
 11. Девети месец
 12.  Освен Исперих се среща и като Есперерих (в Московски и Погодинов препис), а също и като Есперих (Уваров препис).
 13.  При 60 е използвана буква с цифрово значение, а едно е изписано като дума, като изписването на 1 в Уваровия препис е по-различно.
 14.  Година на вълка
 15. Месец единадесети
 16.  В Уваровия препис Тервенъ
 17.  Година на овена
 18. Месец седми
 19.  Година на заека
 20.  Осми месец
 21.  Година на петела/кокошката
 22.  Месец шести
 23. Година на вола
 24.  Месец девети
 25.  Текста има различни интерпретации. Възможно е  „рекше Вихтунь”, да означава „казва (разказва) Вихтун”, т.е. съставителя на Именника да се позовава на използвания от него източник.
 26.  Година на вола
 27.  Месец първи
 28.  Годината плъха/мишката
 29.  Месец шести
 30.  Има спор около думата „радь” – според едни е „род” и следва да се чете: „И този е от друг род”, а според други е „ради”, т.е. заради, вместо и следва да се чете „и този е заради друг”.
 31.  Година на змията
 32.  Месец четвърти

_

 

ALD

Hosted by uCoz