ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНДРОНИК II ПАЛЕОЛОГ

Хрисовул на Андроник II Палеолог от 1325 (6834) г., септември 9-ти индикт, потвърждаващ владението на Зографския манастир на Превиста и други земи край река Стримон, с освобождаването им от налози.

Хрисувулът е грамота скрепена със златен печат. Зографския манастир„Св. Георги” бил подпомаган финансово от българските владетели. С хрисовулът от м. септември 1325г. император Андроник ІІ Палеолог (1282-1328) потвърждава дарение в полза на манастира на имот намиращ се на територията на Византия закупен със средствата на неговия зет цар Михаил ІV Шишман (1323-1330). Наред с имуществото,чрез императорската грамота манастира получил ред феодални имунитети и привилегии, в случая основно фискални.   Настоящия превод от руски език е направен въз основа на текста от сайта „Восточная литература”, който е изготвен поСборник документов по социально-экономической истории Византии”. М. Академия Наук СССР. 1951 и Зографского монастыря, изд. В. Регелем, Е. Курцем и Б. Кораблевым. “Визант. временник” XIII (1907), Приложение, № 23, стр. 50—52.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Тъй като височайшия цар на българите и любезен син на моя царственост господин Михаил Асен за богоугодна цел пожела да присъедини и друго владение струващо достатъчно количество номисми към свещения манастир, находящ се на Света гора, почитан в чест на светия великомъченик и победоносец Георги и назован Зографски, и помоли моя царственост, та тя да съблаговоли да направи това. Моя царственост, благосклонно прие тази молба на височайшия цар на българите и любезен сина на моето царство, съгласи се и се разпореди, та  назования свещен Зографски манастир да получи селото Превиста край река Стримон с всички имущества и пасбища в пълно, неотменимо, неразривно и необезпокоявано владение заедно с другите владения, с които той сега разполага около него и разположени край река Стримон. Височайшия цар на българите и любезен син на моя царственост помоли, да бъдат вписани в този хрисовул на моя царственост също и тези владения, т. е. владението на този пак манастир, почитано в името на Пресвета Богородица и наричано Дреанов, друго негово пак владение при Пилоригия, почитано в името на свети Теодор, друго негово пак владение при извора Палея, наричано Архангел, друго негово пак владение при Рентина край Лидзик, почитано в името на свети Георги, друго негово пак владение при Ермилии, почитано в името на преблажения свети Николай, друго негово пак владение в Антигония, друго негово пак владение при Ворв и друго при Ерис, почитано в името на преблажения свети Николай, заедно с живущите там хора, техните имущества и пасбища. Със силата и крепкостта на настоящото златопечатно слово на моя царственост нека разполага и владее назования благочестив Зографски манастир тези владения, които той държи, Превиста, и тека ги владее безопасно, да ги подобрява и да ползва всички подобрения; и ако той получи добавка или от дарове от моя царственост, или по пътя на покупки, както намери за необходимо височайшия цар на българите, нека и тях безопасно владее названия манастир, бидейки съвършено свободен от всички и всякакви налози и сборове и всякакви други претенции, с изключение на внасянето в натура на жито. Само тази единствена [вноска] следва от него да се търси, така както тя се изисква не само от всички владения, намиращи се в земята на моето царство, но даже от самите [лично принадлежащи] пахари на моя царственост по установеното твърдо положение. Що  се отнася до другите вноски, като: сбора от мулета, строежа на укрепления, пасбищния сбор от пасбищата и полята, сбора от лозарите, престоя за находящите се там временно чиновници, както и престоя за войсковите отряди, нека бъде [това владение на манастира] изцяло, необезпокоявано и непоколебимо и нека ни един от находящите в тази местност събирачи на налози да няма  права ни да влезе в него, нито да направи преглед, нито да отнеме каквото и да е от него. Нека останат необезпокоявани назованите владения, находящи се по течение на река Стримон, също така, както и другите разположени там владения на благочестивите манастири на Света гора след като те отдадат обичайния установен налог. По същия начин и провеждащите разследване нека не се появяват в тези владения с помощта на хитрост, и нека тях да не ги приемат в тези владения на земята на моя царственост и нека моя царственост счита подобни действия за измамни и незаконни. Както вече се указа по-горе, моя царственост желае, та всички назовани владения да се намират извън всякакви несправедливи претенции и нападения както от страна на находящите се в страната чиновници (kejalatikeountwn), така и от страна на събиращите там налози (ta dimosia dienergountwn) и всички други, желаещи да протегнат към тях несправедлива ръка. Всичко пък, което моя царственост определя с настоящия хрисовул, тя не само иска, та това да действа при нейния живот и, каквото и да  се случи, било война или мирни условия, но и във всички времена моя царственост иска да го оставят цял и незасегнат неговите наследници и приемници. За безопасността, съхраненеността и крепкостта  е даден този хрисовул от моя царственост, издаден приз месец септември на настоящия 9-ти индикт през 6834г., през която беше обявена нашата благочестива и от Бога внушена воля.

Андроник, в Христа Бога верен император и самодържец та ромеите Палеолог, чрез великия логотета Теодор Метохит.