ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ ГРИГОРИАНСКИЯ КАЛЕНДАР

(ДВ. бр.65 от 21 Март 1916г.)

Законът за въвеждане Григорианския календар е приет 17-о Народно събрание, втора редовна сесия, тридесет и шесто заседание, на 14 март 1916 г. Обнародван е с Царски Указ № 8 от 20 март 1916 г., като изпълнението му се възлага на министър-председателя и министър на външните работи и на изповеданията.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия] [Филми] [Ново]

 

 

ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ ГРИГОРИАНСКИЯ КАЛЕНДАР

 

С еднократно действие

 

Чл. 1. От първи април, хиляда деветстотин и шестнадесета година, времеброението в Царство България става по новия стил - Григорианския календар.

Денят тридесет и първи март, хиляда деветстотин и шестнадесета година остава последен ден, броен по стария календар, и на следващия след него ден веднага влиза в сила новият с дата четиринадесети април хиляда деветстотин и шестнадесета година, като начало на новото времеброение в Царството.

Чл. 2. Датата на всички правотворни събития, станали до деня четиринадесети април хиляда деветстотин и шестнадесета година нов стил, ако първите им последствия продължават и през време след тоя ден, ще се смята по правилата, по които се определят съответствующите дни по стария и новия календар:

а) така, ако длъжникът трябва да заплати своя дълг, възникнал по запис от 10 февруари 1915 г., на 1 юли 1916 г. стар стил - то е равносилно да заплати дълга си на 14 юли 1916 г. по новото времеброение;

б) ако Х. е роден на 10 февруари 1911 г. - то значи, че е роден на 23 февруари същата година;

в) ако срокът за възбуждане на един процес е 15 януари 1917 г., то значи, че срокът е на 28 януари 1917 г. и т. н.

Чл. 3. Държавата, окръжните и общинските управления, банките и търговските дружества, търговците и всички лица в Царството, физически или юридически безразлично, ще уреждат своето сметководство, своята кореспонденция и въобще целия свой стопанско-правен бит съгласно с тоя закон.

Чл. 4. Датите на всички правотворни събития, които ще стават от 14 (четиринадесети) април включително 1916 г. - били те сделки, договори, правонарушения, раждания, венчания, умирания, възбуждане на процес или каквито и да са и от каквито причини да са се появили - ще се уреждат по новия, Григорианския календар под страх на глобяване до 100 лв. за всеки отделен случай, платими солидарно от всички участвующи в нарушението.

Чл. 5. Държавните и народните празници, както и ония на Царския Дом се празнуват както следва:

а) Рожденият ден на Негово Царско Височество Престолонаследника - на 30 януари,

б) Тезоименният ден на Нейно Величество Царицата - на 21 февруари,

в) Рожденият ден на Негово Величество Царя - на 27 февруари,

г) Възшествието на Негово Величество Царя - на 14 август, и

д) Ден на победите - на 27 ноември.

Чл. 6. Министерският съвет ще издаде един правилник, утвърден с Царски Указ, с който ще обясни подробностите по прилагането на настоящия закон.