Анкара, Външната крепост / Ankara, The outer fortress

Анкара е разположена в централната част на Анадолското плато, сред хълмиста местност, през която преминават реките Анкара и Чибук. Градът е бил населяван от хетите (ІІ хил. пр. н.е.), фригийците (Хв. пр. н.е.), лидийците, персите, гърците, галатяните, римляните, византийците, селджукските и османските турци.

Появата на името Анкара (значението на думата се определя като „котва”) се свързва с фригийския период и с управлението на цар Мидас.
Няма точни данни кога е била построена крепостта защитаваща Анкара, но се предполага, че това е станало още по времето на хетите, макар засега да няма археологически данни за това. Предполага се, че галатяните след като през 278г. се установили в региона са разширили крепостта и били оформени външното и вътрешното укрепление. Крепостта е била ремонтирана през 217г. при управлението на император Каракала, в периода 222-260г. при управлението на императорите Александър Север и Валериан. През втората половина на VІІв. персите нанесли поражения по укреплението, но то било ремонтирано през 688г. при управлението на имп. Константин. През 740г. стените били ремонтирани при управлението на имп. Лъв, а след това от император Никифор І Геник Фока през 805г. и Василий І през 859г.. През 1073г. крепостта е била завладяна от селджукските турци, била е отвоювана през 1227г. от кръстоносците начело с Раймонд, но през 1227г. отново попаднала в ръцете на турците. Султан Алаеддин І Кейкубад и султан Мехмед ІІ ремонтирали крепостта. Укрепленията били поправени през 1832г. от Мехмед Али паша, синът на Ибрахим паша.
През 1640г. пътешественикът Евлия Челеби посетил градът и отбелязва, че е обграден от три крепостни стени, а замъкът му се намира на висока скала и е трудно достъпен.
Днес е запазена част от външната крепостна стена и около 20 от кулите по протеженито й. От юг се намира портата Хисар капия („Крепостната порта”), като на западната кула фланкираща входа е надстроена часовникова кула.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Анкара - галерии / Ankara - gallery