ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

ВРЪЗКИ КЪМ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

 

 

          Тук има адреси на сайтове, на които се намират предимно антични и средновековни автори. По изключение са посочени и някои сайтове съдържащи съчинения и документи отнасящи се до по–ново време (най-вече на български език).

 

                                                                                                                             ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ И ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

КРОРАЙНА: КНИГИ ЗА МЕКЕДОНИЯ. Съдържа:

И.Снегаров: “История на Охридската архиепископия”

Стара българска литература – Апокрифи

“Живота на Александър, цар на Македонците” – неизвестен византийски автор

Други отнасящи се за по-ново време.

http://www.kroraina.com/knigi/

 вкл. Златният век на българската книжнина – съдържащ средновековни произведения: „Проглас към Евангелието”, „Азбучната молитва”, Патр. Никифор „Кратка хронография”, К. Преславски – „Историкий”, „Летописец в кратце”, преписката на Тудор Дуксов, Из „Симеоновия сборник”, Черноризец Храбър – „За буквите”, други произведение на Константин Преславски, св. Климент Охридски, св. Наум Охридски, Йоан Екзарх, част от славянските преводи на Йоан Малала - „Всемирна хроника” и Георги Амартол -„Временник”...

http://www.kroraina.com/knigi/zv/index.html

Томовете от поредицата: „Извори за българската история” http://kroraina.com/izvori/

 

Страницата на Михаил Матеев – съдържа предимно материали по ИДБП: Рилския хрисовул, Закон за съдене на хората, Еклогата, Свидас Лексикон, Дубровнишка грамота на цар Иван Асен, Писмо-грамота на Иван Александър до дожа на Венеция...

http://www.ibdp.hit.bg/index.htm

 

 

ROMULUS BULGARICUS – двуезична библиотека за антична латинска литература.

http://romulus-bg.net/?page=library

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ И ДОКУМЕНТИ НА РУСКИ ЕЗИК

 

Восточная литература - съдържа голям брой съчинения предимно от средновековни автори, вкл. Григорий Турски, История на киданите, Продължителя на св.Теофан Изповедник, Робер дьо Клари, Константин Михайлович и много други.  http://www.vostlit.info/

 

Фолио - съдържа множество съчинения на антични и средновековни автори (вкл. Йоан Кинам, Ана Комнина, Григорий Пахимер [ в частта до 1341г. ], Сократ Схоластик, Повест за Дракула и много други), а също от съвременни автори, но отнасящи се към тези епохи; книгите са в zip формат и са удобни за изтегляне.

http://shard1.narod.ru/biblio1.htm

 

Античная литература - съдържа съчиненията на множество антични автори (вкл. Тит Ливий, Флор, Плутарх, Ксенофонт, Анкирския паметник, Херодот, Аристотел, Цицерон и др.)

http://ancientrome.ru/antlitr/antlitr.htm

 

Византийская держава - съдържа множество документи / в Мириобиблион / за Византия и препратки към други сайтове. Има множество писма и речи, вкл. на Плифон, Акоминат, Йоан Кантакузин и др.

http://byzantion.ru

 

Новозаветна литература - съдържа т.нар. Църковно предание – апокрифните евангелия, откровения /апокалипсиси / и апостолски послания – напр. Първоевангелието на Яков, Евангелие на Тома и др.

Русская Апокрифическая Студия - http://apokrif.fullweb.ru/

 

INCUNABULA (съдържа някои исторически съчинения, предимно антични).

http://incunabula.boom.ru/temkatrus/antavt.htm

 

История на Древния Рим (има връзки към множество сайтове като Мириобиблион, Восточная литература, Библиотеката на историческия факултет на Московския държавен университет, Електронната библиотека на Яков Кротов, “Латинская библиотека” (на латински), “Литература древнего Востока”, “Библиотека античной литературе у Кирила”, Библиотека”Първоизточници” на сайта Xlegio (военноисторически сайт), Държавната публична историческа библиотека на Русия и други).

http://ancientrome.ru/antlitr/index.htm

 

Джагфар тарих – известната мистификация, представяна на свод от летописи за Волжка България: “Гази-Барадж тарих” (1229 - 1246 г.) от Гази-Барадж “Праведния път, или Благочестивите дела на българските Шейхове” (1483 г.) от Мохамед-Амин, “Казан тарих” (1551 г.) от Мохамьодяр Bу-Юрган “Шейх-Гали китаб” (1605 г.) от Иш-Мохамед и някои други. Авторството е приписано на Бахши Иман, който я изготвил по поръчение на Джагфар - водача на въстанието от 1680г., целящо да постигне независимост на Волжка България от Русия. Поради съмнителната “древност” алтернативно е приписано и друго също така атрактивно авторство – НКВД/КГБ.

http://www.turkicworld.org/

 

XlegioБоевая техника древностиПервоизточники- съдържа съчинения, свързани с военното дело в древността.

http://www.xlegio.ru/sources/index.htm

 

Александър Невски – съдържа Ипатиевската летопис, Новгородската летопис, Лаврентиевата летопис, Гийом де Рубрук”Пътуване из източните страни”, Пътешествието на Ибн Фадлан, Жития на руски светци (вкл. Александър Невски)л Киевско-печорския патерикл Историята на Лъв Дякон и др.

http://www.a-nevskiy.narod.ru/source.html

 

Диоген Синопски – Писма http://gmichael2000.pochta.ru/2/diogen1.html

 Фрагменти от съчинения http://gmichael2000.pochta.ru/2/diogen2.html

 

Вехи – съдържа „Юдейските древности” и „Юдейската война” на Йосиф Флавий, Мовсес Хоренаци, Егише, Себеос, Мовсес Кананкатуци, „Повест временних лет”, „Песня о полку Игореве” и др. http://www.vehi.net/index.html  

 

ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА – съдържа голям брой книги за военната история, вкл. от антични и средновековни автори като Ариан („Походът на Александър”), дьо Клари („Завладяването на Константинопол”) и др.

http://militera.lib.ru/h/index.html

 

Философски институт на Руската академия на науките - Това е сайт за философска литература, но има съчинения, които са свързани с историята като тези на Платон, Аристотел, Тертулиан, Епикур и др.  http://www.philosophy.ru/library/catalog.html

 

„Прометей” – обществената електронна библиотека на град Чистопол – съдържа исторически извори, изследвания и художествена историческа литература. Интересен е и раздела с тълковни речници.

http://lib.prometey.org/?lib=library

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ И ДОКУМЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

PERSEUS (съдържа съчиненията на множество антични автори, между които Диодор Сицилийски, Ксенофонт и др.) Освен английски превод, има и текста на латински или гръцки.

http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html#text1

 

LacusCurtius (съдържа съчинения на антични автори, между които Полибий, Дион Касий и др.)

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/home.html

 

Early Church Fathers – съдържа множество автори предимно от ранното Средновековие, като Зосим, Йоан Никиуски, Фотий (Мириобиблион) и много други.

http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/home.html

 

 

Medieval Sourcebook – съдържа богата колекция от средновековни съчинения, завещания, типици и др.

http://www.fordham.edu/halsall/sbook1c.html

 

IN PARENTHESES http://www.yorku.ca/inpar/  - съдържа средновековни произведения в PDF – формат: Рамон Мунтанер – „Хроника”, Нений – „История на бритите”; Артуровия цикъл ( дьо Троа, Готфрид Монментски, „Търсенето на св. Граал”) и много други.

 

Academy for ancient texts -  с колекция от келтската литература групирана на Ирландски текстове, Уелски текстове, Британски текстове на латински и континентални Артуриански текстове – Британски триади, „Божествения Мерлин”, Роберт де Борон – „Пърсифал” и „Смъртта на Артур”; Кретиен дьо Троа – „Ланселот – рицаря с каруцата” и др.; Мари Франска и др. http://www.ancienttexts.org/library/celtic/ctexts/home.html ; голяма сбирка от латински автори на латински http://www.ancienttexts.org/library/latinlibrary/index.html , законите на Хамурапи и др.

http://www.ancienttexts.org/library/index.html

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ И ДОКУМЕНТИ НА ЛАТИНСКИ ЕЗИК

 

Corpus scriptorum latinorum - Голям брой антични и средновековни произведения – Corpus iuris civili, Тит Ливий, писма и речи на Емилий Лепид,Аквинат, св.Августин,Балдо,Гай Юлий Цезар, Каталина, Целз, Дамасий, Донатс, св.Константин, Евгениус Вулгарис, Едмон Халей, Хенри VІІ, Инокентий ІІІ, Галилей,Марцелин Комес,Карл Маркс ,Джон Милтън,  Амиан Марцелин, Севтоний, Салустий, Тацит, Кодекса на Теодосий, Велей Петеркул и много други http://www.forumromanum.org/literature/index.html

 

THE LATIN LIBRARY – Антични и средновековни текстове, сред които съчинения на:Балдо, Боеций, Кармина Бурана, Великата харта на свободите, римско право, Ливий и много други

http://www.thelatinlibrary.com/

 

Documenta Catholica Omnia – съдържа голям брой ист. извори на латински език. http://www.documentacatholicaomnia.eu/25_10_30-_Volumina.html

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ И ДОКУМЕНТИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

Антични авториТацит, Дион Касий, Диодор и др. http://users.skynet.be/remacle/

 

Gallicaсъдържа миниатюри и други материали

http://gallica.bnf.fr/

 

ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ И ДОКУМЕНТИ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК

 

Историческия раздал на електронната библиотека на сайта на Атинския университет – съдържа Морейската хроника, „Кипърската хроника” на Леонтий Махера и др. http://www.phys.uoa.gr/~nektar/history/index.htm

 

ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ И ДОКУМЕНТИ НА НЕМСКИ ЕЗИК

 

Monumenta Germaniae Historica (MGH) – дигитална версия; съдържа съчиненията на голям брой автори. http://www.mgh.de/dmgh/