ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Коментар на 26-то писмо (21-то писмо до цар Симеон І) на патриарх Николай Мистик от Васил Златарски

 Литература: СНУ, т. 12, стр. 172-174. Правописът и езикът са осъвременени.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия] [Филми] [Ново]

 

 

 

Това писмо, а също н следващите три (XXII, XXIII, XXIV), според както показва тяхната тясна връзка помежду им, били написани наскоро едно след друго и се отнасят именно към времето, когато, след новата и тежка несполука на Симеон, византийското правителство побързало да се възползува от нея за спасението на империята. Те ще да са написани в средата на 923год.

Докато Симеон стоял под Одрин и чакал своите съюзници, за да тръгне към столицата и, след като влезе тържествено в Цариград, да обяви себе си за византийски император, докато той мислел, че се намира в навечерието на своята победа и тържество, на морето произлязло събитие, което окончателно разстроило плановете му. Българските пратеници, които били изпроводени, както видехме, при Африканския халиф, пристигнали благополучно в Африка; халифът, според свидетелството на Скилица-Кедрин, на драго сърце се съгласил на всички предложения от Симеон и пратил заедно с неговите пратеници някои от велможите си. Но по пътя калабрийците, всякогашни врагове на африканските араби, изловили едните и другите и ги откарали в Цариград. Император Роман, известен за преговорите на Симеон с халифа, бил смаян: той веднага хвърлил българите в затвора, а с арабите решил да се отнесе добре. Като обсипал с подаръци тях и техния повелител, той ги изпроводил назад при халифа и, като знаел, че последният бил разярен против империята, заповядал да му кажат, че, ако той не е още заплатил данък 22 хиляди нумизмата, то това той е направил само поради обстоятелствата, а не поради нежелание. „Фатлум, - забелязва Рамбо, - който предпочитал да събира от империята всяка година правилен данък, отколкото да се обогати в един само ден с безбройна плячка, който знаел по-добре от Симеон непристъпността на Византия, престорил се трогнат от учтивостта на Роман и даже, според уверението на Скилица-Кедрин, намалил наполовина данъка, който плащала империята.”1

Не е трудно да си представим, каква е била радостта в Цариград, когато узнали там за разстройството на този намислен от Симеон и тъй  опасен за Византия съюз. Сега, както патриархът, тъй и императорът разбрали причината и смисъла на Симеоновата бавност; на тях сега станало ясно, защо Симеон при всички сгодни условия, които му те предлагали, и благоприятни за него обстоятелства, не се решавал да тръгне към Цариград. Но ако и да узнали целия план на Симеон, ако и да видели, че бурята, която се намъкнала над столицата и била готова да се разрази, е отминала, те не знаели по-нататъшните намерения, бъдещия план на българския цар; затуй те мислели, че сега и именно сега ще бъде по-лесно, отколкото друг път, да го склонят на мир и по този начин да спрат нападението на столицата. Като искал да се възползува от това толкова сгодно за Византия обстоятелство, Ник. Мистик скоро  подир  това изпратил горното писмо до Симеон, в което той право указва, как са  гледали  в   Цариград на тази  негова несполука. „Дошла ми е мисъл, пише Ник. Мистик, че ако не преди, то поне сега (т. е. подир тази несполука) твоята прекрасна и кротка душа, - доколкото аз узнах характера ти през времето на нашето непродължително свиждане, - ще приеме наставленията на баща и пр.” Тук, като споменава за предишното си (през 913год.) виждане със Симеон, той, вероятно, му натяква за готовността си и сега да се яви при него за възстановяването на мира. Освен това патриархът прибавя още и туй, че и „ромейските императори, които винаги са готови да послушат наставленията му, да приемат съветите му, не злопаметстват, не искат повече война, ако и да са жестоко изпатили от българите, и се надяват, че за всичко, което са изтеглили несправедливо от тях, те ще бъдат способни особено с помощта на Висшето Правосъдие да прославят незаконната, според мнението на Симеон, власт." Че действително в Цариград са гледали на Симеоновата несполука като на дело на божественото Провидение и са били уверени в спасението на империята, то се види от самите думи на патриарха: „относително ромеите аз питаех някои надежди" и т. н.

По този начин ние виждаме, че в Цариград са придавали твърде голямо значение на тази Симеонова несполука и много добре са разбирали, доколко тя е била чувствителна за българския цар. И наистина, събитието, което се разиграло на морето, било котва спасителна за империята и се явява, както ще ни покаже по-нататъшната политика на Симеон, като кризис в тази многолетна борба между Византия и България. Но как се отнесъл Симеон към това събитие? Той може би и да е съзнавал, че сега с унищожаването на съюза, на който той тъй много разчитал, всичките му планове се разрушават, че му е отнета всяка възможност да завоюва Цариград, но гордостта и честолюбието му не могли да се примирят с мисълта, че трябва да се откаже завинаги от византийския престол. И действително, той не се отказал; сега той си съставил нов план за бъдещите си действия срещу Византия, а именно решил да извади византийското правителство от неговата пасивна политика, да го накара да начене открита война, с цел да може, след като нанесе на византийците няколко решителни удара, да съкруши окончателно империята и по този начин със сила да заеме престола. Затуй той почнал с Византия една политика, в която той се явява по-скоро отмъстител за несполуката си, отколкото завоевател.

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1. Cedrenus. ed. Bonn, t. II, 356 - 57. - Гильфердинг, съч. I, стр. 105. – Ramband, цит. съч., стр. 336-337.