ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Наръшки надпис на княз Симеон І

 

За граничните надписи на Симеон І в Солунско пръв е съобщил датския пътешественик Кинг, а след него Успенски, германският генерален консул в Солун Мордтман и Шопов. Известно е за съществуването на три екземпляра: два са били намерени при с. Наръш (сега Неа Филаделфия), 22км. северно от Солун,край река Галика и един при с. Вардаровци (сега. Аксиохорион), 32км. северозападно от Солун. От тях до днес е запазен само един, който се намира в зала 22 на Археологическия музей в Цариград. Колоната край с. Вардаровци се намирала на самия бряг над река Вардар и паднала във водата. Едната от колоните намерени край с. Наръш е била висока 1.25см. и с диаметър 0.55-0.57м. Надписът е бил разположен на 5 реда. Горният и край е бил счупен, като е бил повреден най-горния ред от надписа.  Втората колона намерена край с. Наръш е била висока 1.28м., с диаметър 0.46-0.47м. Надписът върху нея е бил разположен на 4 реда, но е бил много изтрит и обезличен и е било възможно да се разчете само част от него. Втората колона е била открита на разстояние 5.6м. от първата.

Издания: Веселин Бешевлиев, „Първобългарски надписи”, БАН,  С, 1979г., стр.; Веселин Бешевлиев, „Прабългарски епиграфски паметници”, ОФ,  стр. 117; Г. Беласчев, „Български преглед”, „Новонайденият надписъ от времето на царь Симеона”, кн. ХІІ, 1898г., стр. 61-68 (вж. също критиката на статията на Г. Беласчев от В. Златарски,  в СНУ, т. 15, стр. 20-40);  Ф. Успенски, Известия на руския институт в Цариград, т. 3, 1898г., стр. 184-194;  в-к „Знаме”, 14 януари 1898г., в-к „България” 16 януари 1898г..; Йордан Иванов, „Български старини из Македония”, С., 1908, стр. 7-9; Иван Дуйчев, Из старата българска литература, т. 1, С, 1943, стр. 7 (бележки стр. 176-177).

Настоящия текст се публикува по превода на Веселин Бешевлиев, „Първобългарски надписи”, БАН,  С, 1979г., стр.; Веселин Бешевлиев, „Прабългарски епиграфски паметници”, ОФ,  стр. 117.

 

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

 

Лето 64121 от сътворението на света, индиктион 7. 
 Граница на ромеи и българи 
 при Симеон, архонт от бога на българите, 
 при Теодор
2 олгу таркан и 
 при Дристър
3 комита.

 

БЕЛЕЖКИ:

1.     904г.

2.     Магистър Теодор е споменат в продължението на хрониката на св. Теофан, който е бил изпращан да преговаря два пъти в Цариград от Симеон І – през 892г. и през 913г.

3.     Свети Теофилакт Охридски в гл. ХV от житието на 15-те Тивериополски мъченици е отбелязал, че комит Дистър по заповед на Симеон І пренесъл от Тивериопол в Брегалница мощите на Сократ и Теодор.

 


Първи наръшки надпис (в ляво) и текст на втори наръшки надпис    (по Успенски)