ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЕТРОПОЛСКИ ПОМЕНИК

Поменикът съдържа имената на 14 български и сръбски владетели. След тях с друго мастило са били запълнени още два реда с четири имена – по две на ред (като второто от първия ред не е четливо). На останалите редове стои на началната страница стои само „Помени Г[оспод]и”, но не са посочени имена. В горната част на страничното поле на 17 реда има изброени още имена, записани с друго мастило. Ръкописът на съхранява в Националната библиотека „Кирил и Методий” в София под сигнатура: НБКМ 1017. Сборникът съдържа 108л. Написан е с полууставно писмо, върху хартия с размери на листа 210х155мм. Ръкописът вероятно е съставен Етрополския манастир "Св. Троица" - Варовитец. Поменикът започва на лист 11 с имената на сръбски и български владетели от ХІІ-ХVв. На л. 7а-9а има  сказание как се чете поменикът. На лист  21а има бележка от 1648г. написана „от ръката на грешния Теодосий”. Издания и литература: Стоянов, М., Хр. Кодов. „Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека”, т.ІІІ, С., 1964, стр. 176-179.; Узунова, Е. „Етрополският поменик от ХVІІ в. и етрополските антропоними”, В: „Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век”, София, 2011, стр. 90-97.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

Тук са благочестивите царе. Помени Господи душите на своите раби в царството си. 

 

Помени Г[оспод]и цар Неман, монах Симеон;

Помени Г[оспод]и  благочестивия цар Стефан

Помени Г[оспод]и цар Асен

Помени Г[оспод]и цар Михаил

Помени Г[оспод]и крал Владислав

Помени Г[оспод]и крал Стефан

Помени Г[оспод]и цар Урош

Помени Г[оспод]и цар Шишман

Помени Г[оспод]и княз Лазар

Помени Г[оспод]и деспот Стефан

Помени Г[оспод]и деспот Гюрг

Помени Г[оспод]и деспот Степан

Помени Г[оспод]и деспот Гръгур

Помени Г[оспод]и деспот Йоан

Помени Г[оспод]и Недлка, Мина[?]

Помени Г[оспод]и Никита, Михаил