ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Из „История на Йерусалимските патриарси” от патриарх Доситей

 

Откъсът от съчинението на йерусалимския патриарх Доситей  Ίστορία περί τϖν έν Ίερουσαλύος πατριαρχεύσαντων Έν Βούκουρεστίψ 1715, стр. 1153  свързван с присвояването на Търновската патриаршия от Цариградската църква през 1572г. отдавна е обект на дискусии. Както се вижда от откъса Доситей е заимствал това сведение от Йеракос. Според това сведение присвояването на Търновската патриаршия е станало по решение на Цариградския синод. То се различава от разпространената през вт. пол. на ХVІІІ - първ. пол. на ХІХв. летописна традиция („История вкратце о болгарском народе словенском” от 1792г. на йером. Спиридон, летописния разказ от ХVІІІв., който е и най-подробен, както и  летописната бележка към Дряновския препис на Паисиевата история от 1836г.) ликвидирането на Търновската патриаршия да се свързва с управлението на султан Селим І и извършените тогава масови потурчвания.

            Откъса е преведен от руски от „Церковнымъ вѣдомостямъ” бр. 32/1890г., Санкт Петербург.

ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Йеракос, великият логотет, който е живял през 7080 (1572) година, отбелязва, че след завоеванието на Константинопол от турците, бил събран синода в Константинопол и на този синод било изказано, че не е добре, че императорите били пожелали, та някои епархии да бъдат независими. И тъй като тогава църквата не могла да се противопостави на императорите,  то затова сега вече трябва да се подчинят на Константинополския престол и Охрид, и Ипек, и Търново и по такъв начин били посветени за тях архиепископи и митрополити. Търново останало подчинено. Но двете други архиепископии, обещавайки на султана особен данък, успели по външен образ да запазят своя древен образ.