ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Пароски мрамор (Marmor Parium)

ПАРОСКА ЧАСТ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. …[Филип1 умрял2] и Але[ксандър]3 станал цар, което станало, когато Питодел бил архонт в Атина, изминали 72 години (336/35).

2. От времето, когато Александър се отправил на поход срещу трибалите и илирийците4, и от времето, когато тиванците въстанали и обсадили гарнизона, а той се върнал, превзел със сила града и го разрушил5; което станало, когато Евайнет бил архонт в Атина, изминали 71 години (335/34).

3. От преминаването на Александър в Азия6 и битката край Граник7, и от битката на Александър с Дарий8 при Иса9, което станало, когато Ктесиклей бил архонт в Атина, изминали  70 години (334/33).

4. От времето, когато Александър завоювал Финикия, и Кипър, и Египет10, което станало, когато Никократ бил архонт в Атина, изминали  69 години (333/32).

5. От времето на битката на Александър с Дарий край Арбела11, в която Александър победил, и от времето, когато Вавилон бил превзет12, и той разпуснал съюзниците13, и Александрия е била основана14, което станало, когато Никет бил архонт в Атина, изминали 68 години (332/31).

6. От времето, когато Калип демонстрирал астрология15 и Александър заловил Дарий16 и обесил Бес17, което станало, когато Аристофон бил архонт в Атина, изминали 66 години (330/29).

7. От времето, когато комедийния драматург Филемон18 спечелил, което станало, когато Евтикрит бил архонт в Атина и град Еленис бил основан край Танаис19, изминали  64 години (328/27).

8. От смъртта на Александър20 и придобиването на властта над Египет21 от Птоломей, което станало, когато Хегесий бил архонт в Атина, изминали 60 години (324/23).

9. От войната край Ламия22, в която атиняните воювали против Антипатър23, и морската битка, в която македонците се сражавали срещу атиняните при Аморгон, в която македонците победили24, което станало, когато Кефисодор бил архонт в Атина, изминали 59 години (323/22).

10. От времето, когато Антипатър превзел Атина25, а изпратения от Птолемей Офела, превзел Кирена26, което станало, когато Филоклей бил архонт в Атина, изминали 58 години (322/21).

11. От времето, когато Антигон преминал в Азия27, и Александър бил погребан в Мемфис28, и Пердика умрял след похода в Египет29, и Кратер30, а също и софиста Аристотел31 на възраст 50 години, което станало, когато Архип бил архонт в Атина и Птолемей се отправил към Кирена32, изминали 57 години (321/20).

12. От времето, когато умрял Антипатър, и заминаването на Касандър от Македония33 и от обсадата на Кизик от Аридей34, както и от времето, когато Птолемей завзел Сирия и Финикия35, което станало, когато Аполодор бил архонт в Атина, изминали 55 години (319/18). И през същата тази година сиракузците избрали Агатокъл36 ръководител на сицилианската отбрана.

13. От морската битка между Клит37 и Никанор38 край халкедонския храм39 и от времето, когато Деметрий направил закони в Атина40, което станало, когато Демоген бил архонт в Атина, изминали 53 години (317/16).

14. От времето, когато Касандър се върнал в Македония41, и била построена Тива42, и Олимпиада умряла43, и е била основана Касандрия44, и Агатокъл станал тиранин в Сиракуза45, което станало, когато Демоклид бил архонт в Атина, изминали 52 години (316/315). Менандър, комедийния драматург, тогава спечелил първата награда в Атина46.

15. От времето, когато поета Сосифан47 умрял [на възраст] 45 години, което станало, когато Теофраст бил архонт в Атина, изминали 49 години (313/12).

16. От слънчевото затъмнение48 и от тогава, когато Птолемей разбил Деметрий49 при Газа50 и изпратил Селевк в Вавилон51, което станало, когато По[лем]он бил архонт в Атина, изминали [4]8 години (312/11).

17. От времето, когато [Н]икокреон умрял52 и Птолемей превзел острова53, което станало, когато Си[мони]д бил архонт в Атина, изминали 47 години (311/10).

18. От времето, когато умрял Але[ксандър, сина на Александър]54, а също и другия му син, Херакъл55, роден от дъщерята на Артабаз56, и Агатокъл преминал в Кархед[он...]57, което станало, когато Йеромнемон бил архонт в Атина, изминали  [4]6 [години] (310/09).

19. От основаването на град Л[изи]махия58, и Офела… в [Ка]рх[едон…]59, и Птолемей, синът му, се родил в Кос60, и Кл[еоп]атра умряла в Сарди61 […, което станало, когато Д]еметрий [бил архонт в А]тина, [изминали 45 години] (309/08).

20. От времето, когато Деметрий, син на Антигон, обсадил [П]ирея и я превзел, [и Деметрий Фалерски бил изпратен в изгнание от Атина62, което станало, когато] Кайрим [бил архонт] в Атина63, [изминали 44 години] (308/07).

21. От времето, когато Деметрий сринал Мунихия64 и завзел Кипър65 и Фил… което станало, когато Анаксикрат бил архонт в Атина, изминали [4]3 [години] (307/06).

22. От времето, когато поета Сосифан бил [роден и… което станало, когато К]оройб [бил архонт в Атина, изминали 42 години] (306/05).

23. От обсадата на Родос66 и от времето, когато [Пт]олемей наследи[л] трона67, [което станало, когато Евксенип бил архонт в Атина, изминали 41 години] (305/04).

24. [От] земетресението, което станало в Йония и от времето, когато Деметрий [за]взел Халки[да]68 при договорени условия и… [Де]метрий, което станало, когато Фереклей бил архонт в Атина, изминали 40 години (304/03).

25. От времето, когато се появила [комета] и Лизимах [преминал в Азия69, което станало, когато Леострат бил архонт в Атина, изминали 39 години] (303/02).

26. [От времето], когато Касандър и Деметрий развалили отношенията помежду си70… Касан[дъ]р… ум[рял]71, което станало, когато Никоклей бил архонт в Атина, изминали  38 [години] (302/01).

27. [От времето, когато … Деме]трий… се отправил за Халкида, и атиняните … Кас[андър…]72 Птолемей… [което станало, когато Евктемон бил архонт в Атина], изминали 35 години (299/98).

__________________________

БЕЛЕЖКИ:

 

1. Виж §. 77 на оксфордската част на  Пароския мрамор.

2. Филип ІІ Македонски (382-336г. пр.н.е.) бил убит от македонеца Павзаний Орестидеца на сватбата на дъщеря се Клеопатра с епирския цар Александър I Молос (370-331г.пр.н.е.)..

3. Александър III Велики – цар на  Македония (336-323).

4. Трибали - тракийско или илирийско племе, което живеело в района на долинната на Наис (дн. Ниш). Илирийци - племена, населяващи северозападната част на Балканския полуостров от Адриатическото крайбрежие до река Дунав, а на северозапад до Апенинския полуостров. Трибалите, илирийците и гетите се съюзили срещу Александър Велики. След като съюзните войски не успели да спрат армията на македонския цар при преминаването на Балкана, част от тях се укрепили на един от дунавските острови. Опита за завземане на острова, както и кампанията на север от Дунава срещу гетите не били особено успешни. Александър сключил мир със Сирм и се върнал в Македония за да се разправи с  илирийското племе тавланти и Клит, сина на Бардилей. Александър обсадил Клит в Пелия и въпреки че.на помощ на обсадените пристигнал Главкий, бунта бил потушен, а водачите били принудени да бягат.

5. Тиванците,възползвайки се от затрудненията на Александър Македонски с трибалите, илирийците и гетите въстанали против македонското господство. Те безуспешно обсадили намиращия се в тиванския акропол Кадмея македонски гарнизон. Александър щурмувал града, а гарнизона нападнал в тил тиванците. Тиванците били победени, като една част били избити, о оцелелите били продадени в робство.

6. Началото на  персийския поход на Александър Велики.

7. Сражението при малоазийската река Граник е първото голямо сражение между войските на Александър с персите. Персите се надявали, че благодарение на стръмния бряг ще отблъснат атаката. Войската на Александър Македонски обаче атакувала решително персийската армия и я обърнала в бягство.

8. Дарий III(380-330г. пр. н.е.) – цар на Персия, представител на персийската  династия на Ахеменидите, който се възкачил на  престола след убийството на Арсес, сина Артаксеркс III Охос.

9. При сражението край северно-сирийския град Иса, персите командвани лично от цар Дарий ІІІ били разположили своята войска зад река Пинар. Александър разбил десния фланг на персите, но гръцките наемници на Дарий успели да притиснат центъра и левия фланг на своите противници. Александър с десния фланг нападнал гърците в тил. Дарий побягнал, като бил последван от войската си.

10. Александър завоювал Финикия, сломявайки съпротивата на град Тир. Египет бил предаден на Александър от сатрапа  Мазак след покоряването на Финикия.

11. На 1 октомври 331г. между Арбела и Гавгамела станало последното голямо сражение между цар Александър Велики и цар Дарий ІІІ. С ловък маньовър македонската войска извършила пробив и настъпила към центъра, където се намирал персийския цар. Дарий побягнал, което предопределило поражението на персите.

12. След битката при Гавгамела сатрапа Мазей предал Вавилон без бой.

13. Според сведението на Ариан (III, 19, 5-6), в Екбатана Александър разпуснал по домовете гръцките си съюзници, като им заплатил уговореното възнаграждение, но някои днешни изследователи считат, че това станало по-късно, след смъртта на Дарий.

14. Става дума за Александрия в Египет.

15. Калип Кизикски - гръцки астроном. Той развил и усъвършенствал системата за концентричните сфери, предложена от Евдокс, и точно измерил продължителността на слънчевата година. Той предложил вместо 19-годишния лунно-слънчев цикъл на Метон свой 76-годишен цикъл, който е наречен на негово име. Неговата единствена известна работа "За системата на  планетите" е изгубена.

16. Дарий бил убит от заговорници преди пристигането на Александър.

17. Бес, ръководителя на заговора против Дарий се възцарил след покушението под името Артаксеркс IV.

18. Филемон - гръцки комически поет, роден е в Сола или Сиракуза. Според Диодор Сицилийски той е автор на  97 комедии.

19. Танаис – гръцкото  название на  река Дон.

20. Александър умрял във Вавилон на 13 юни 323 г.пр.н.е.

21. Птолемей І Сотер („Спасител” ) - пълководец на Александър Македонски, впоследствие един от т. нар. "диадохи"(от гр.”наследник”, „приемник”). Диадохите са военачалниците, които след смъртта на Александър си разпределили империята, като Птолемей  получил управлението на Египет. По-късно той се обявил за цар на Египет (305-282г.пр.н.е.) и управлявал  до  смъртта си.

22. Това е т.нар. Ламийска война (323-322г.пр.н.е.)  между въстаналите гърци и македонците, която получила това име от обсадата от гърците на македонския наместник Антипатър в тесалийския град Ламия.

23. Антипатър - пълководец на Филип II, оставен от Александър за управител на Македония, който след смъртта му станал стратег-автократор на Европа и "попечител на Македония" заедно с Кратер, а после до  смъртта си е бил регент на царете Филип III и Александър IV.

24. В тази битка македонците унищожили атинските военно-морски сили, а сухопътната  армия на атиняните била разбита  при Кранон.

25. Превземането на Атина станало по време на  Ламийската война (виж. § 9 и бел. 22).

26. Офела – пълководец на  египетския цар Птолемей I, който завоювал за него Кирена и станал неин наместник. Впоследствие той се отцепил от Египет и се обявил за цар. Бил съюзник на сиракузкия тиранин Агатокъл в борбата му с картагенците, по време на която Агатокъл бил убит.

27. Антигон Циклоп - пълководец на македонските царе  Филип II и Александър III. При обсадата на Перинт загубил едното си око и от там получил своето прозвище. Един от  главните участници в т.нар. "война на диадохите". Впоследствие бил провъзгласен за стратег-автократор на Азия, а по-късно приел царска титла. Загинал в битката между диадохите при Ипса. Описаното на "Пароския мрамор" събитие се отнася до войната между коалицията на Кратер, Антипатър, Лизимах, Птолемей и Антигон против регента Пердика. Антигон,който тогава още бил сатрап на Велика Фригия, се опасявал, че може да бъде убит от Пердика и избягал при Антипатър. Успял да създаде коалиция на диадохите и се отправил със съюзната армия през Егейско море в Мала Азия, където започнал военни действия.

28. Птолемей пренесъл праха на Александър в Египет. Първо саркофага с тялото се намирало в Мемфис, но после бил преместен в Александрия в специално построен за целта мавзолей, който се намирал в района на царските дворци.

29. Пердика - пълководец на Александър Македонски, след неговата смърт регент на Филип III и Александър IV и стратег-автократор на Азия, един от главните претенденти за наследството на Александър. По време на похода против Птолемей, съюзника на Антигон, бил убит край  Мемфис от, своите военачалници.

30. Кратер - пълководец на Александър Македонски. "Попечител на Македония" заедно с Антипатър и един от диадохите. Загинал в Кападокия в сражение с Евмен.

31. Аристотел - философ и учен-енциклопедист, ученик Платон и наставник Александър Велики.

32. Киренайка е област в Ливия, Северна Африка. Наричана е Петоградие, защото там имало 5 гръцки града – Кирена, Аполония, Арсиное, Береника и Барка. Тя била завладяна от Александър Велики, а след подялбата на наследството му е била завзета от Птолемей Сотер .

33. Касандър - син на Антипатър, един от диадохите и впоследствие цар на Македония. Антипатър предал своите пълномощия на Полисперхонт, а не на Касандър, но последния заминал в Азия при Антигон, получил  от него войска, върнал се с нея и започнал военни действия против Полисперхонт.

34. Аридей - сатрап на Хелеспонтска Фригия. Той наредил на автономните гръцки градове в провинцията му да приемат негови гарнизони. Повечето от градовете се подчинили, освен Кизик и Аридей го обсадил. Обсадата се проточила и когато за нея научил Антигон, чийто подвластен бил Аридей, той не одобрил тези действия и настъпил. Аридей снел обсадата.

35. След разгрома на Пердика, Птолемей изпратил своя пълководец Никанор в Сирия и Финикия.. Никанор завоювал тези земи, а тамошния сатрап Лаомедонт взел в плен.

36. Агатокъл - бъдещия тиранина на Сиракуза (виж бил. 45).

37. Клит Белия - един от командирите в армията на Александър Македонски, който след смъртта му командвал флота по време на Ламийската война (виж бел. 22) и удържал две победи над гърците. През 321г. пр.н.е. Антипатър му поверил управлението на Лидия. По-късно Аридей се присъединил към  Полисперхонт (виж бел. 33), но  през 318г.пр.н.е. бил разбит от Антигон и Никанор (виж бил. 38 и 39), избягал в Македония, където бил пресрещнат от войници на Лизимах и бил убит.

38. Никанор - наварх на флота на Касандър, който  бил изпратен  на помощ на Антигон.

39. Описаната битка при Хелеспонта е станала по време на войната между Полисперхонт с Антигон, Птолемей и Касандър. По време на битката Клит разгромил Никанор, но  вечерта пристигнал самия Антигон, който прегрупирал разбитата войска и разгромил Клит (виж и бел.37).

40. Деметрий Фалер - атински държавник, философ, писател, привърженик на Македонското царство и противник на демокрацията. Управлявал Атина, където провел ред реформи.

41. Касандър, превзел Атина и настъпил към Македония, където  Олимпиада завзела властта и започнала да избива привържениците му. Обсадил я в Пидна и я принудил да се предаде. Полисперхонт не успял да й окаже помощ, тай като пълководеца на Касандър Кал подкупил голяма  част от неговата войска.

42. Тива била разрушена от Александър Велики (виж §2), а Касандър през тази година започнал да я застроява.

43. Олимпиада – жената на Филип II и майка на Александър Велики. Тя била съюзница на Полисперхонт в борбата му с Касандър. Касандър я обсадил  в Пидна, като тя се предала с уговорката да бъде пощаден живота й. Въпреки това обаче Касандър я изправил пред съда, тя била осъдена и екзекутирана.

44. Касандрия - бившата Потидея, намираща се на  полуостров Палена. В Касандрия били преселени оцелелите от населението на Потидея и другите халкидически градове, разрушени  по време на  войната с Филип II.

45. През тази година отряда на Агатокъл проникнала в Сиракуза, тамошното  олигархическо правителство било лишено от властта, като последвали екзекуции и конфискации. След това било свикано народно събрание, на което Агатокъл бил избран за стратег-автократор.

46. Менандър - гръцки поет-комедиограф. Най-изтъкнатия представител на т.нар. "нова атическа комедия".

47. Сосифан - гръцки трагик от Сиракуза.

48. То било  наблюдавано на 13 март 312 г.пр.н.е..

49. Деметрий Полиоркет(336-283г. пр.н.е.) – македонски цар (294-288г.пр.н.е.), син на Антигон Циклопа, заедно с който  приел царска титла, един от основните участници във войната на  диадохите. (виж - Плутарх. "Деметрий").

50. Антигон Циклопа под предлог, че желае да отмъсти за смъртта на убитата от  Касандър Олимпиада и да освободи затворените в Амфиполис Роксана, жената на Александър Велики и  сина му Александър IV започнал война с Птолемей, Касандър, Лизимах и Селевк. Антигон изпратил Деметрий срещу намиращия се в Сирия Птолемей. При Газа обаче Птолемей разбил Деметрий.

51. Селевк Никанор (ок. 356-281г.пр.н.е.) - пълководец на Александър Македонски, един от диадохите, основателя на династията на Селевкидите се, провъзгласил за цар през 305 г.пр. н.е. и управлявал до 281г.пр.н.е. След победата на Птолемей над Деметрий при Газа, Селевк, който пребивавал при египетския владетел от 316 г.пр.н.е., най-сетне могъл да се върне в свята сатрапия Вавилония,откъдето бил прогонен от Антигон.

52. Никокреонт – цар на Саламин Кипърски,  наместник на египетския цар в Кипър. Птолемей го обвинил във връзки  с Деметрий Полиоркет и изпратил  на острова войска. Никокреонт не сполучил да си върне доверието на Птолемей и се самоубил заедно със семейството си.

53. След самоубийството на  Никокреонт Птолемей поставил за наместник на Кипър своя брат Менелай.

54. Т.е. Александър IV (323-309г.пр.н.е.), син на Александър III Велики и Роксана – номинален цар на Македония (316-309г.пр.н.е.). Бил убит от Касандър заедно с  майка си Роксана.

55. Херакъл (327-309г.пр.н.е.) – по-големият син на Александър Велики от първата му жена Барсина, дъщеря на персийския сатрап Артабаз. Той бил убит от Полисперхонт заедно с  майка си.

56. Т.е. Барсина. Артабаз - сатрап на Хелеспонтска Фригия, който през 458г.пр.н.е. въстанал против персийския цар Артаксеркс III заедно с наместника Оронт, но бил победен. Зетят на  Артабаз Ментор издействал помилването му и той се върнал в Персия. По-късно участвал във войната с македонците.

57. По време на  войната с картагенците Агатокъл претърпял сериозно поражение при Екноме и Сиракуза била заплашена от  обсада. Агатокъл  обаче се прехвърлил  в Африка и пренасяйки там  бойните действия предотвратил надвисналата опасност.

58. Става дума за  основаването на  столицата на Лизимах - Лизимахия намираща се на  Тракийския Херсонес (Лизимах основал и друг град със същото име в Етолия).

59. Явно става дума за похода на киренския цар Офела (вж. § 10) за да помогне на сиракузската войска и за убийството на Агатокъл, а също за връщането след това на Кирена под властта на Птолемей.

60. Става дума за раждането на бъдещия цар на Египет Птолемей II Филаделф (284-246г.пр.н.е.), синът на диадоха Птолемей І Сотер (395-282г.пр.н.е.).

61. Клеопатра – дъщеря на Филип II Македонски, съпруга на Александър I Молос, цар на Епир. След като съпругът й загинал  в Италия, Олимпиада я убедила да остави управлението на  Епир за нея. После Клеопатра се върнала в Македония. След смъртта на Александър Велики получила няколко предложения за брак от военачалниците му, но тя избягала в Сарди, където Антигон Циклоп я задържал като пленница. Когато се опитала да избяга при Птолемей, Антигон я убил.

62. Когато Касандър се включил във войната против Антигон, то Антигон и Деметрий решили да освободят Гърция. Деметрий се отправил към Атина,  където управлявал привърженика на Касандър Деметрий Фалер, а в Пирея имало македонски гарнизон. Защитниците на Пирея допуснали грешка, като помислили идващия флот за кораби на Птолемей, което позволило на Деметрий да влезе в пристанището и да превземе Пирея.  Мунихия се съпротивлявала  до следващата година (вж. "Стратегемата" на Полиен (IV, 7, 6). Деметрий Фалер доброволно се оттеглил от властта и заминал за Тива. Свиканото народно събрание  възстановило старото държавно устройство.

63. В източниците като архонт през тази година се сочи не Караим, а Харин.

64. Виж бел. 62.

65. Деметрий победил при  Саламин Кипърски, в резултат от което бил завоюван Кипър.

66. Антигон си опитал да превземе Родос,който поддържал  тесни отношения с Птолемей. Деметрий,след безуспешна едногодишна обсада сключил мир с родосците, според който те трябвало да помагат на Антигон по време на война против другите държави, с изключение на Египет.

67. Става дума за  провъзгласяването на  диадоха Птолемей за цар на Египет.

68. Става дума за  Халкида в Евбея.

69. Като разбрали, че с Антигон няма да могат да се справят поотделно, другите диадохи (Птолемей, Селевк, Лизимах и Касандър) се обединили. Касандър изпратил част от армията под командването на Лизимах, който като я присъединил към своите войски, се отправил към  Азия, а той самия де насочил към Тесалия за да воюва с Деметрий.

70. Става дума за военните действия на Касандър против Деметрий (виж бел. 69).

71. Навярно става дума за битката при Ипса между Антигон и коалицията на останалите диадохи (вж.бел.27 и 69).

72. Очевидно тук става дума за  смъртта на Касандър.