ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Печати на охридските архиепископи

 

Намерените печати на охридските архиепископи са интересни като свидетелство за съществуването на документи, които не са се запазили до наше време и затова слагам техните надписи като  приложение към сбирката с актове на охридските архиепископи.

 

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

ПЕЧАТИ НА ОХРИДСКИТЕ АРХИЕПИСКОПИ

 

 

І. ПЕЧАТ НА АРХИЕПИСКОП ТЕОДУЛ

 

Μήτηρ Θεοῦ. Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ / Θεοδούλῳ ἀρχιεπισκόπῳ πάσης Βουλγαρίας

Божията майка. Богородице, помагай на своя служител / Теодул, архиепископ на цяла България

 

Seibt - Zarnitz № 5.2. 10

 

ІІ. ПЕЧАТИ НА АРХИЕПИСКОП ЙОАН ЛАМПИН:

 

1. Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ ᾿Ιωάννῃ μοναχῷ καὶ ἀρχιεπισκόπῳ πάσης Βουλγαρίας

 

1. Богородице, помагай на своя служител Йоан, монах и архиепископ на цяла България.

 

Печатът е с диаметър 22мм, като от едната страна има изображение на св. Богородица, а от другата е надписа. Датира се около 1050г. Пачата се намира в Дъмбъртън Оукс. Издание: Nesbitt - Oikonomidesno. 29. 6

 

2. Μήτηρ Θεοῦ. / Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ ᾿Ιωάννῃ μοναχῷ καὶ ἀρχιεπισκόπῳ πάσης Βουλγαρίας

 

2. Божията майка / Богородице, помагай на твоя служител Йоан, монах и архиепископ на цяла България.

 

Печатът е с диаметър 22мм, като от едната страна има изображение на св. Богородица, а от другата е надписа. Датира се около 1050г. Пачата се намира в Дъмбъртън Оукс. Издание: Laurent, Corpus V.2  no. 1494, Laurent, Corpus V.3  no. 2016, Nesbitt - Oikonomidesno. 29. 6 и Jordanov, Corpusno. 19. 5.

 

 

ІІІ. ПЕЧАТ НА АРХИЕПИСКОП ТЕОФИЛАКТ

 

Κύριε βοήθει Θεοφυλάκτῳ / ἀρχιεπισκόπῳ Βουλγαρίας

 

Богородице, помагай на Теофилакт  / Архиепископ на България

 

         Печатът е с диаметър 16мм., от двете страни е с надписи. Датира се около 1100г. Печата се намира във Виена. Издания: Laurent, Corpus V.2  no. 1493, Sandrovskaja, Sfragistika  no. 865 и Nesbitt - Oikonomidesno. 29. 9.

 

ІV. ПЕЧАТ НА АРХИЕПИСКОП МИХАИЛ МАКСИМ

 

῾Ο χαιρετισμός. / Τὸν Βουλγαρίας Μιχαήλ, ῾Αγνή, σκέποις

 

Благовещение / Непорочна Дево, защитавай Михаил, архиепископ на България.

 

            Печатът е с диаметър 25мм, от едната страна е изобразено Благовещението на Богородица и надпис, а от другата има 5 редов надпис. Датира се около 1150г. Печата се намира във Дъмбъртън Оукс. Издания: Schlumberger, Sigillographie  p. 242, no. 9, Laurent, Corpus V.2  no. 1495, Nesbitt - Oikonomidesno. 29. 8 и Cheynet, Comnènes  p. 65, n. 62.

 

ІV. ПЕЧАТ НА АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИН

 

Τὸν ποιμεν άρχην Βουλγάρων Κωνσταντινου

 

Радуйся благодатная / Пречиста, съхрани пастира на българите Константин.

 

Печатът се намира в музея във Виена. Диаметърът му е 32мм. Издания: Н. Муимов, Два оловни печати на Охридски архиепископи, сп. „Македонски преглед”, 1927г., стр. 71-74.

 

V. ПЕЧАТ НА АРХИЕПИСКОП ЙОАН (КАМАТИР)

 

Τὸν ποιμεν άρχην Βουλγάρων Ἰωάννην πιστὸν μοναστήν, μητροπάρθενε, σκέποις.

 

Богородице, можеш ли да защитиш верния монах Йоан, архиепископ на България.

           

Печатът е с диаметър 33мм. Издания: Laurent, Corpus V/2, no. 1497; Zacos, Seals II, no. 514.

 

VІ. ПЕЧАТ НА АРХИЕПИСКОП ДИМИТЪР ХОМАТИАН

 

 

Σωτηρίου πλῆσόν με χαρᾶς, Παρθένε, / Δημήτριον γῆς Βουλγάρων ἀρχιθύτην

 

Дево, изпълни ме с радостта от спасението / Димитър, архиепископ на българите

 

Laurent, Corpus V.3 no. 2017

 

VІІ. ПЕЧАТ НА АРХИЕПИСКОП ГРИГОРИЙ

 

 

 

 

῾Ο χαιρετισμός / Γρηγοριοс ελέψ θ(εοΰ) άρχιίεπίσκοπος τής πρώτης Ίγστινιανής καί πάσης Βουλγαρίας.

 

Благовещение / Григорий, по Божия милост архиепископ на Първа Юстиниана и цяла България.

 

Печата се намира в Пловдив и се датира около ХІV в., но не е ясно на кой от двамата архиепископи с това име е принадлежал – на този, който се споменава през 1317г. или на този, който се споменава между 1364т. и 1378г. Рисунката и текста по Й. Иванов, БСМ, стр. 37.

 

 

ПЕЧАТИ НА АРХИЕРЕИТЕ ОТ ДИОЦЕЗА НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ

 

 

ВЕЛБЪЖД

 

/ Θεοτόκε βοήθει Νικηφόρῳ ἐπισκόπῳ Βελεβουσδίου

 

/ Богородице, помагай на Никифор, епископ на Велбъжд.

 

Печатът е с диаметър 20мм и се датира около 1050г. От едната страна има изображение на Богородица и надпис, а от другата 5 редов надпис. Печата се намира във Дъмбъртън Оукс. Издания: Laurent, Corpus V.3  no. 2020 и Nesbitt - Oikonomidesno. 35. 2.

 

῾Ο ἅγιος Νικηφόρος. / Θεοτόκε βοήθει Νικηφόρῳ ἐπισκόπῳ Βελεβουσδίου

 

Свети Никифор / Богородице, помагай на Никифор, епископ на Велбъжд.

 

Печатът е с диаметър 19мм и се датира около 1050г. От едната страна има изображение на Богородица и надпис, а от другата 5 редов надпис. Печата се намира във Дъмбъртън Оукс. Издания: Zacos II  no. 630 и Nesbitt - Oikonomidesno. 31. 2.

 

ГЛАВАНИЦА

 

Μήτηρ Θεοῦ. / Κύριε βοήθει Μιχαὴλ ἐπισκόπῳ τῆς Γλαβινίτζης

 

Божията майка / Господи, помагай на Михаил, епископ на Главиница.

 

Печатът е с диаметър 14мм и се датира около 1000г. От едната страна има изображение на Богородица и надпис, а от другата 5 редов надпис. Печата се намира във Дъмбъртън Оукс. Издания: Nesbitt - Oikonomidesno. 17. 1 и Seibt, review of Nesbitt - Oikonomides I  p. 549.

 

ГРЕВЕН

 

Μήτηρ Θεοῦ | ἡ Σωσθενιώτισσα / Σκέποις Πάναγνε τὸν Γρεβενοῦ ποιμένα | Κωνσταντῖνόν με Καβάσιλαν ἐκ γένους

 

Божията майка | Состениотиса / Защити, най-свята Дево, пастира (т.е. епископа – б. прев.) на Гревен, Константин от семейство Кавасила.

 

Печатът е с диаметър 26мм и се датира около 1150г. От едната страна има изображение на Богородица и надпис, а от другата 7 редов надпис. Печата се намира във Дъмбъртън Оукс. Издания: Laurent, Corpus V.2  no. 1509 и Nesbitt - Oikonomides II  no. 15. 1.

 

СТРУМИЦА

 

Μήτηρ Θεοῦ. / Τὸν Στρουμίτζης Κλήμεντα, Παρθένε, σκέποις

 

Божията майка / Дево, защити Климент, епископ на Струмица.

 

            Печатът е с диаметър 17мм и се датира около 1050г. От едната страна има изображение на св. Никифор, а от другата 5 редов надпис. Печата се намира във Дъмбъртън Оукс. Издания: Laurent, Corpus V.3  no. 2019 и Nesbitt - Oikonomidesno. 31. 2.

 

СЯР

 

Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ / Γρηγορίῳ μητροπολίτῃ Σερρῶν καὶ συγκέλλῳ

 

Господи, помагай на твоя служител / Григорий, митрополит на Сяр и синкел.

 

Печатът е с диаметър 20мм и се датира около 1050г. От едната страна има изображение на неустановен светец и надпис, а от другата 4 редов надпис. Печата се намира във Дъмбъртън Оукс. Издания: Laurent, Corpus V.1  no. 776 и Nesbitt - Oikonomidesno. 42. 3.

 

῾Ο ἅγιος Γρηγόριος. | Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ / Γρηγορίῳ μητροπολίτῃ Σερρῶν

Свети Григорий / Господи, помагай на своя служител Григорий,  митрополита на Сяр

 

Печатът е с диаметър 21мм и се датира около 1050г. От едната страна има изображение на неустановен светец и надпис, а от другата 4 редов надпис. Печата се намира във Дъмбъртън Оукс. Издания: Laurent, Corpus V.3  no. 1787  и Nesbitt - Oikonomidesno. 42. 2.