ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надписи от Пантикапей за даване на проксения

 

Проксенията е институт на древногръцкото международно право. Гражданите на един полис нямали права в другите полиси. Правата на чужденците се отстоявали от патрон-домакин посредством института на гостопроиемството. Чрез удостояването с проксения един чужденец получавал определени привилегии в полиса, срещу които разбира се поемал и някои задължения. Дадената проксения се предавала по наследство. Обикновено проксенията се давала за особени заслуги към полиса, а текстът на декретът с нея се издълбавал на надпис, който се поставял на видно място в градът.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Надпис за даване на проксения на сина на Дионисий

 

Надписът е издълбан върху плоча от бял мрамор с размери 0.21х0.29х0.09. Надписът е намерен през 1864г. в Керч. Недалеч са открити и надписи № 2, 8 и 10 (номерацията е по КБН). Надписът се съхранява в Ермитажа. Надписът е с повреди, но е сравнително добре запазен.

Предполага се, че споменатия град Пирей не е атинското пристанище, а е град Амис, за който Страбон позовавайки се на Теопомп пише, че е бил преименуван на Пирей.

Според изследователите споменатия в надписа владетел е боспорския цар Перисад І (344—310пр.н.е.) и надписа се датира към по-късния период на неговото управление, тъй като са споменати и синовете му.

Проксенията е дадена лично от владетеля, а не от съвета и народното събрание, както в свободните елински полиси.

Проксенията е институт на древногръцкото международно право. Гражданите на един полис нямали права в другите полиси. Правата на чужденците се отстоявали от патрон-домакин посредством института на гостопроиемството. Чрез удостояването с проксения един чужденец получавал определени привилигии в полиса, срещу които разбира се поемал и някои задължения. Дадената проксения се предавала по наследство. Обикновено проксенията се давала за особени заслуги към полиса, а текстът на декретът с нея се издълбавал на надпис, който се поставял на видно място в градът.

Издания: КБН, 1965, стр. 13-15, № 1.

… на сина на Дионисий, пирееца, проксения. Перисад и синовете му …, на синът на Дионисий, пирееца и потомците му, дадохме проксения и освобождаване от налози за всички стоки из целия Боспор, на тях самите и на техните слуги, и право на влизане в пристанището и излизане по време на война и по време на мир, без конфискация и без да е необходим договор.

 

Надпис за даване на проксения от времето на Перисад І (344—310пр.н.е.)

Надписа е намерен в Керч през 1869г.. В същия район са открити и надписи № 1, 81 10, 16 и 110 (по КБН).  Съхранява се в Ермитажа. Текста е много повреден, като реконструкцията е по Латишев. Според изследователите надписа е от времето на  боспорския цар Перисад І (344—310пр.н.е.).

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 15-16, № 2.

 

[Перисад и си]новете [му дадоха на Харке]донците … [Мени]лион [и техните потомци проксе]ния и [освобождаване от налози] …

 

Надпис за даване на проксения от времето на Перисад І (344—310пр.н.е.)

 

Надписа издълбан върху плоча от бял мрамор. Намерен е в Керч през 1875г. Надписа е с размери 0.10 х 0.09 х 0.03 и е много повреден.

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 16-17, № 3.

 

… [дадохме] … на х[иосецът проксения и освобождаване от налози за вси]чки стоки и право на влизане в пристанището и из[лизане по време на война и] по време на мир, [без конфискация и без да е необходим договор, на него] и [потомците му] ...

 

Надпис за даване на проксения от втората половина на ІVв. пр.н.е.

 

Надписа издълбан върху плоча от бял мрамор. Намерен е в Керч. Съхранява се в Историческия музей в Москва Надписа е с размери 0.08 х 0.07 х 0.01 и е много повреден. Датира се към втората половина на ІVв. пр.н.е.

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 17, № 4.

 

… [и право на влизане в пристанището и из]лизане [по време на война и по време на мир, без конфискация и без да е необходим дого]вор, на не[го и потомците му] ...

 

Фрагмент от надпис за даване на проксения от втората половина на ІVв. пр.н.е.

 

Надписа издълбан върху плоча от бял мрамор. Намерен е в Керч през 1953г.. Съхранява се в музея в Керч Надписа е с размери 0.09 х 0.11 х 0.02-003 и е много повреден. Датира се към втората половина на ІVв. пр.н.е.

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 17-18, № 5.

 

… [Перисад] и синовете му …, [д]адохме [проксения] и осво[бождаване от налози за всички стоки] ...