ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на постамент на статуя с посвещение от Касалия

Надписът е намерен през 1853г. Той е издълбан върху постамент от бял мрамор с размери 0.38х0.82х0.78. На горната част на постамента има вдлъбнатина за поставяне на статуя. Според изследователите, надписът е от последните години от управлението на Перисад І, тъй като в него са споменати досхите, които били подчинени след фатеите.

Издания: КБН, 19651 стр. 553, № 972.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Касалия, дъщеря на Посий, посвети на Афродита Урания1 при Перисад2, архонт на Боспор и Теодосия и цар на синдоните (гр. Σινδον)3, маитоните (Μαιωτων)4, фатеоните ([Φ]ατέον)5, досхоните (Δόσχων)6.

БЕЛЕЖКИ:

1.            Страбон съобщава, че във Фанагория имало знаменито светилище на Афродита - Апатура. Изглежда, че подарената от царя статуя е била поставена в този храм. Предполага се, че във Фанагория се е стигнало до сливане на култовете на Артемида с местната богиня Аргимпаса.

2.            Перисад І – боспорски цар (344—310пр.н.е.) от династията на Спартокидите. В „Географията” на Страбон е посочено, че той е бил обявен за бог.

3.            Синди (гр. Σινδοί) — племе обитаващо Таманския полуостров. Територията, която обитавали според изследователите е разположена между земите на меотите, Черно и Азовско море. За тях Псевдо-Скилак пише следното: „Синди. А след меотите живеят синдите; но достигат и областите извън залива; и при тях има следните гръцки полиси: полиса Фанагория, Кепа, Синдския пристан, Питиунт.”. Аполоний Родоски, позовавайки се на антични автори твърди, че: „В равнината на синдите река Истър се разделя и единия и ръкав се излива в Адриатическо море, а другия – в Черно море”.

4.            Меоти (др.гр. Μαιωται, лат. Maeōtae) — племена, които населявали източното и югоизточното крайбрежия не Азовско море. По тяхното название морето било наричано Меотийско. Според Страбон били от една езикова група със синдите.

5.            Фатеи – племе, което живеело по поречието на р. Фат (дн р. Адагум), един от притоците на Кубан.

6.            Досхи – Страбон (кн. 11) ги причислява към меотите: „Към меотите принадлежат самите  синди и дандариите, тореатите, агрите и арехите, а също тарпетите, обидиакените, ситакените, досхите и някои други.”.