ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Кратки и фрагментарно запазени посветителни надписи от Фанагория

 

По-обширните и добре запазени надписи от Фанагория са публикувани отделно. Тук са събрани по-кратките и фрагментарно запазени надписи. Те дават по-малко информация в сравнение с по-големите и по-добре запазените, но са включени тук за пълнота на сбирката.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Надпис с посвещение от Агий

Надписа е бил намерен през 1929г. Предполага се, че надписа е бил написан на архитрава на храма на Херакъл. По епиграфските си характеристики надписа се датира към ІVв. пр.н.е. Издълбан е върху плоча от бял мрамор. Размерите са: 0.15 х 0.41 х 0.10. Съхранява се в Музея на изобразителните изкуства в Москва.

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 553-554, № 973.

Агий, син на С…. (на) Херакъл

 

Изгубена плоча с посветителен надпис

Плочата се датира по епиграфските данни към ІV-Vв.н.е. Надписът е в неизвестност.

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 557, № 977.

На отечествените богове.