ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Кратки и фрагментарно запазени почетни надписи от Фанагория

 

По-обширните и добре запазени надписи от Фанагория са публикувани отделно. Тук са събрани по-кратките и фрагментарно запазени надписи. Те дават по-малко информация в сравнение с по-големите и по-добре запазените, но са включени тук за пълнота на сбирката.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Надпис от времето на Рескупорид ІІ

Надписа е намерен през 1869г. в могила. Текста е доста повреден и тук е даден с многобройните попълвания на Латишев, който е ползвал като образци надписи № 53 и № 1048 по КБН. Според Болтунов и Книпович става дума за надпис от времето на Рескупорид ІІ( 68 — 93).

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 559, № 980.

 

[Потомъка на Евмолп, сина на П]осид[о]н, и [на Херакъл, царя на цар]ете   великия Ти[берий Юлий Рескупор]ид, сина на ца[р Котис] …, който превзе …

 

Надпис от времето на Савромат І (93—123)

Надписа е намерен през 1936г. Надписа е бил издълбан върху мраморна плоча, от която се е запазил само фрагмент с размери 0.12 х 0.08 х 0.02. Запазени са части от три реда от надписа и буква от 4-я ред. По-голямата част от текста липсва и празнотите са допълнения на Б. Н. Граков.

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 559-560, № 981.

 

[В чест на потомъка на велики царе Тиберий Юлий Савромат, син на цар Рескупорид, приятел на це]зар[я и приятел на римляните, благочестивия пожизнения първосвещеник на августите и благодетеля на свое]то отече[ство] благополучно [завършил по]хода … [по случай победа]та…

Надпис на част о стела от 130г.

Надписа е изкопан край брега през 1870г. Издълбан е върху бял мрамор, от който е намерен къс с размери 0.84х0.59х0.17. Има фрагментарно запазен релеф, на който е изобразена седнала на стол жена, която държи пеленаче на коленете си. На гърба на стелата е издълбан декрет. Текста е с много попълвания от Болтунов.

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 560-562, № 982.

 

….[царя на ц]арете, пож[изнения първосвещеник на августите] и благодетеля [на отечеството] … съвета и нар[ода на агрипейците][държавния] доход … [своя влад]етел и спаси[тел поставиха за попеч]ител … началника на острова през 427г., [месец] ксандике.

Надпис от първ. пол. на ІІв.

Надписа е намерен през 1883г. Издълбан е върху постамент от сив мрамор с размери 0.40 х 0.33 х 0.41. Началото на надписа липсва, а останалата част е с доста повреди. Попълненията на Латишев и Болтунов. Предполага се, че надписа вероятно е от времето на Савромат І (93—123)  или Котис ІІ (123—132).

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 562, № 983.

 

[Цар Тиберий Юлий] … приятел на цезаря и приятел на римляните, благочестивия, пожизнения първосвещеник на августите и благодетеля на Отечеството … постави народа на агрипейците … щастливо и в дар и … места в града … около гимназиона

Надпис на Аврелий

Надписа е намерен през 1937г. и е с доста повреди. Издълбан е върху плоча от жълт мрамор, от която е запазен фрагмент с размери 0.20 х 0.12 х 0.08/0.09. Съхранява се в Музея на изобразителните изкуства в Москва.

Издания: Струве, В.В., КБН, 1965, стр. 563, № 984.

[На Ти]фон от Авре[лий] …. Хилиар[х пост]ави на своя благодетел и …